Intel® MAX® 10 10M02 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 2000
 • FabricIOPhaseLockLoops 2
 • EmbeddedMemoryMax 108 Kb
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply
 • HardMemoryControllers Không
 • ExternalMemorySupport SRAM
 • UserFlashableMemoryIndicator
 • InternalConfigurationStorageIndicator

Thông số I/O

 • UserIOMax 246
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.0 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, PPDS, BLVDS, TMDS, Sub-LVDS, SLVS, HiSpi
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 15

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity
 • AnalogToDigitalConverter Không

Thông số gói

 • PackageOptions V36, U324, E144, M153, U169, U324

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02DCV36I7G

 • MM# 968811
 • Mã THÔNG SỐ SR7DB
 • Mã đặt hàng 10M02DCV36I7G
 • Stepping A1

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02DCU324A7G

 • MM# 965250
 • Mã THÔNG SỐ SR4D7
 • Mã đặt hàng 10M02DCU324A7G
 • Stepping A1

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02DCU324C8G

 • MM# 968095
 • Mã THÔNG SỐ SR6SM
 • Mã đặt hàng 10M02DCU324C8G
 • Stepping A1

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02SCE144A7G

 • MM# 965576
 • Mã THÔNG SỐ SR4NH
 • Mã đặt hàng 10M02SCE144A7G
 • Stepping A1

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02DCV36C8G

 • MM# 973658
 • Mã THÔNG SỐ SRBJV
 • Mã đặt hàng 10M02DCV36C8G
 • Stepping A1

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02SCU169I7G

 • MM# 965480
 • Mã THÔNG SỐ SR4KR
 • Mã đặt hàng 10M02SCU169I7G
 • Stepping A1

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02SCM153C8G

 • MM# 965253
 • Mã THÔNG SỐ SR4DA
 • Mã đặt hàng 10M02SCM153C8G
 • Stepping A1

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02SCU169A7G

 • MM# 967746
 • Mã THÔNG SỐ SR6GV
 • Mã đặt hàng 10M02SCU169A7G
 • Stepping A1

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02SCU169C8G

 • MM# 968096
 • Mã THÔNG SỐ SR6SN
 • Mã đặt hàng 10M02SCU169C8G
 • Stepping A1

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02DCU324I7G

 • MM# 967745
 • Mã THÔNG SỐ SR6GU
 • Mã đặt hàng 10M02DCU324I7G
 • Stepping A1

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02DCV36C7G

 • MM# 965479
 • Mã THÔNG SỐ SR4KQ
 • Mã đặt hàng 10M02DCV36C7G
 • Stepping A1

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02SCU324C8G

 • MM# 978978
 • Mã THÔNG SỐ SRCYW
 • Mã đặt hàng 10M02SCU324C8G
 • Stepping A1

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02SCE144I7G

 • MM# 965252
 • Mã THÔNG SỐ SR4D9
 • Mã đặt hàng 10M02SCE144I7G
 • Stepping A1

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02SCE144C8G

 • MM# 965251
 • Mã THÔNG SỐ SR4D8
 • Mã đặt hàng 10M02SCE144C8G
 • Stepping A1

Intel® MAX® 10 10M02 FPGA 10M02SCM153I7G

 • MM# 967126
 • Mã THÔNG SỐ SR5Z0
 • Mã đặt hàng 10M02SCM153I7G
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR7DB

SR4DA

SR6SN

SR6SM

SR4KR

SR4KQ

SR6GV

SR6GU

SRCYW

SR4NH

SRBJV

SR5Z0

SR4D9

SR4D8

SR4D7

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.