Kennedy Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Q2'16 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Q4'15 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Q2'15 Discontinued
Q3'15 Discontinued
Q3'15 Discontinued
Q3'15 Discontinued
Q1'15 Discontinued
Q1'15 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q4'14 Launched
Q2'16 Discontinued
Q3'15 Discontinued
Q3'15 Launched