Tennessee Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHCPAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHCRLC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Mô-đun tăng tốc Hệ thống Máy chủ Intel® D50TNP2MFALAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHCRAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Mô-đun lưu trữ Hệ thống Máy chủ Intel® D50TNP2MHSTAC Q3'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Mô-đun quản lý Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP2MHSVAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Intel® Server Board D50TNP1SB Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Intel® Server Board DDR4 D50TNP1SBCR Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Bộ Thẻ gia tốc TNPACCLBZA100 Q2'21 Launched
Accelerator Card Kit TNPACCLBZV100 Q2'21 Launched
Accelerator Card Kit TNPACCLBZDC Q2'21 Launched
Compute Module Connector Board TNPACCLCNBRD Q2'21 Launched
Storage Compute Module Docking Board TNPSTDCKBRD Q2'21 Launched
Blank Ruler Filler TNPRLRBLNK Q2'21 Launched
Liquid-Cooling Loop Kit TNPLCLPCM Q2'21 Launched
2U Air-Cooled Rear Heat Sink TNP2UHSB Q2'21 Launched
2U Air-Cooled front Heat Sink TNP2UHSF Q2'21 Launched
1U Air-Cooled Rear Heat Sink TNP1UHSB Q2'21 Launched
1U Air-Cooled front Heat Sink TNP1UHSF Q2'21 Launched
M.2 heatsink assembly TNPM2HS Q2'21 Launched
Blank DIMM filler TNPDMMBLNK Q2'21 Launched
Liquid Cooling M.2 heatsink assembly TNPM2HSLC Q2'21 Launched
Liquid-Cooling Loop VR TIMM Application Nozzle TNPLCVRTNZ Q2'21 Launched
Liquid-Cooling Loop VR TIMM Application Tool TNPLCVRTLS Q2'21 Launched
Liquid-Cooling Loop VR TIMM Compound TNPLCVRCMPD Q2'21 Launched
2U PCIe Accelerator Riser
(two x16 PCIe slots) TNPACCLRISER1
Q2'21 Launched
2U PCIe Riser
(Two x16 PCIe slots, M.2 Connector and U.2 Connector) TNP2URISER
Q2'21 Launched
1U  PCIe Riser
(x16 PCIe slot and M.2 Connector) TNP1URISER
Q2'21 Launched
2U PCIe Accelerator Riser
(two x16 PCIe slots) TNPACCLRISER2
Q2'21 Launched
1U PCIe Riser
(x16 PCIe slot and M.2 Connector) for D50TNP1SBCR board TNP1UCRRISER
Q2'21 Launched
Memory DIMM Removal Tool TNPDMMLTHTL Q2'21 Launched
Liquid-Cooling Loop DIMM TIMM TNPLCDMTM Q2'21 Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.