Coyote Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP1UR204 Launched
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP1UR212 Launched
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP2UR312 Launched
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP2UR208 Launched
Bo Mạch Máy Chủ Intel® M50CYP2SBSTD Launched
Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP2SB1U Launched
2U Bezel CYP2UBEZEL Launched
Hot-Swap Front Drive Bay Module CYP25HSCARRIER Launched
1U EVAC Heat Sink, CYP1UHSEVAC Launched
1U Heat-Sink CYP1UHSSTD Launched
2U Heat-Sink CYP2UHSSTD Launched
1U/2U Mezzanine Interposer CYPSASMODINT Launched
Advanced System Management key ADVSYSMGMTKEY Launched
2U GPGPU Kit CYPGPGPUKIT Launched
Full Extension Rail Kit CYPFULLEXTRAIL Launched
Half Extension Rail Kit CYPHALFEXTRAIL Launched
2U PCIe Riser CYP2URISER1STD Launched
2U PCIe Riser CYP2URISER1RTM Launched
2U PCIe Riser
(Double Width) CYP2URISER1DBL
Launched
2U PCIe Riser CYP2URISER2STD Launched
2U PCIe Riser
(Double Width) CYP2URISER2DBL
Launched
2U PCIe Riser CYP2URISER3STD Launched
1U Spare PCIe Riser CYP1URISER1STD Launched
1U PCIe Riser CYP1URISER2STD Launched
1U PCIe Riser CYPRISER3RTM Launched
1U PCIe Riser CYP1URISER2KIT Launched
2U Hot-swap backplane spare CYPHSBP2312 Launched
2U Hot-swap backplane spare CYPHSBP2208 Launched
1U Hot-swap backplane spare CYPHSBP1204 Launched
1U Hot-swap backplane spare CYPHSBP1212 Launched
2U Midplane x16 to x48 Switch NVMe CYPSWITCHMP Launched
MiniSAS HD cable
(AIC to internal SATA) CYPCBLHDINTST
Launched
MiniSAS HD to MiniSAS HD AXXCBLHDHD1150 Launched
SlimSAS to miniSAS HD Y Cables
(x8 to 2x4) RAID to HSBP CYPCBLSLHDKIT
Launched
2U SlimSAS Cable x16
(CPU to HSBP) Kit CYPCBLSL216KIT
Launched
SATA Power Cable
(Mini SAS HD to SATA) CYPCBLINTSTKIT
Launched
1U/2U SlimSAS cable
(Server Board to ROC) CYPCBLSLINTKIT
Launched
MiniSAS HD Cable
(ROC to HSBP) CYPCBLMEZKIT
Launched
2U SlimSAS Cable x8
(CPU to HSBP) Kit CYPCBLSL208KIT
Launched
2U SlimSAS Cable x24
(CPU to Mid-plane) Kit CYPCBLSLMIDPIN
Launched
2U SlimSAS Cable 4x3.5
(CPU to HSBP) Kit CYPCBLSL204KIT
Launched
2U SlimSAS Cable x24
(Mid-plane to HSBP) Kit CYPCBLSLMIDPOUT
Launched
1U SlimSAS Cable x12
(CPU to HSBP) Kit CYPCBLSL112KIT
Launched
1U SlimSAS Cable x4
(CPU to HSBP) Kit CYPCBLSL104KIT
Launched
MiniSAS HD Cable
(Base Board to HSBP) CYPCBLHDHDXXX1
Launched
MiniSAS HD Cable
(Adapter to HSBP) CYPCBLHDHDXXX2
Launched
Common Cable Kit
(Spare) CYPCBLCOMMKIT
Launched
MiniSAS HD Cable
(ROC to SAS Expander) CYPCBLHDHDXXX
Launched
SlimSAS Cable
(Riser/Retimers to Backplane) Kit CYPCBLSLRTKIT
Launched
SlimSAS SSD Cable x4 860mm & 1.0m
(RAID to HSBP) CYPCBLSLSLX8
Launched
1U Spare Fan Kit CYPFAN1UKIT Launched
2U Air Duct Standard for 2U HS
(Spare) BRPDUCTSTD
Launched
2U Air Duct Common for 1U HS BRPDUCTSWFHFL Launched
2U Spare Fan Kit CYPFAN2UKIT Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.