Coyote Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4
Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4
Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4
Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4
Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4
Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q1'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'22 Launched
Q2'22 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'22 Launched
Q1'22 Launched
Q3'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.