Lựa chọn Tấm tản nhiệt

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q3'17 Launched
Q2'18 Discontinued
Q1'18 Discontinued
Q3'17 Launched
Q3'17 Launched
Q3'17 Discontinued
Q3'17 Discontinued
Q3'17 Discontinued
Q3'17 Launched
Q4'16 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q3'07 Discontinued
Q3'07 Discontinued