FPGA Cyclone® V GX

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Yếu tố logic (LE) Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) Bộ nhớ nhúng tối đa Tùy chọn gói So sánh
Tất cả | Không có
Cyclone® V 5CGXC3 FPGA Launched 2011 35500 57 1.641 Mb U324, U484, F484
Cyclone® V 5CGXC4 FPGA Launched 2011 50000 70 2.795 Mb M301, M383, U484, F484, F672
Cyclone® V 5CGXC5 FPGA Launched 2011 77000 150 4.884 Mb M301, M383, U484, F484, F672
Cyclone® V 5CGXC7 FPGA Launched 2011 149500 156 7.696 Mb M484, U484, F484, F672, F896
Cyclone® V 5CGXC9 FPGA Launched 2011 301000 342 13.917 Mb U484, F484, F672, F896, F115

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc Intel® FPGA theo dòng sản phẩm, trạng thái, lựa chọn gói sản phẩm, bộ phận logic và nhiều lựa chọn khác