FPGA Cyclone® V GX

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2011 35500 57 1.641 Mb 208 U324, U484, F484
2011 50000 70 2.795 Mb 336 M301, M383, U484, F484, F672
2011 77000 150 4.884 Mb 336 M301, M383, U484, F484, F672
2011 149500 156 7.696 Mb 480 M484, U484, F484, F672, F896
2011 301000 342 13.917 Mb 560 U484, F484, F672, F896, F115

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc FPGA Intel® theo dòng sản phẩm, trạng thái, đồ họa bộ xử lý, quang khắc và TDP