FPGA Cyclone® V GX

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành LogicElements DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions So sánh
Tất cả | Không có
Cyclone® V 5CGXC3 FPGA Launched 2011 35500 57 1.641 Mb U324, U484, F484
Cyclone® V 5CGXC4 FPGA Launched 2011 50000 70 2.795 Mb M301, M383, U484, F484, F672
Cyclone® V 5CGXC5 FPGA Launched 2011 77000 150 4.884 Mb M301, M383, U484, F484, F672
Cyclone® V 5CGXC7 FPGA Launched 2011 149500 156 7.696 Mb M484, U484, F484, F672, F896
Cyclone® V 5CGXC9 FPGA Launched 2011 301000 342 13.917 Mb U484, F484, F672, F896, F115