Cyclone® V 5CGXC4 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 50000
 • AdaptiveLogicModules 18868
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 75472
 • FabricIOPhaseLockLoops 6
 • EmbeddedMemoryMax 2.795 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 70
 • DigitalSignalProcessingFormat Variable Precision
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

 • UserIOMax 336
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 168
 • NRZTranscieverMax 6
 • NRZDataRateMax 3.125 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen1

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity
 • AnalogToDigitalConverter Không

Thông số gói

 • PackageOptions M301, M383, U484, F484, F672

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F23C6N

 • MM# 973756
 • Mã THÔNG SỐ SRBMP
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6F23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F6M11C6N

 • MM# 968774
 • Mã THÔNG SỐ SR7CA
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4F6M11C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6U19A7N

 • MM# 965971
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZY
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6U19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C6F27C7N

 • MM# 968491
 • Mã THÔNG SỐ SR73Z
 • Mã đặt hàng 5CGXBC4C6F27C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C7U19C8N

 • MM# 968214
 • Mã THÔNG SỐ SR6W3
 • Mã đặt hàng 5CGXBC4C7U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C6F23C7N

 • MM# 968353
 • Mã THÔNG SỐ SR704
 • Mã đặt hàng 5CGXBC4C6F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6U19C7N

 • MM# 968219
 • Mã THÔNG SỐ SR6W8
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F7M11C8N

 • MM# 968359
 • Mã THÔNG SỐ SR70A
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4F7M11C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6U19I7N

 • MM# 968916
 • Mã THÔNG SỐ SR7GD
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6U19I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F6M11I7

 • MM# 970612
 • Mã THÔNG SỐ SR8UT
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4F6M11I7
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F6M11C7N

 • MM# 970611
 • Mã THÔNG SỐ SR8US
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4F6M11C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F27I7

 • MM# 965706
 • Mã THÔNG SỐ SR4S7
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6F27I7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C7F23C8N

 • MM# 968772
 • Mã THÔNG SỐ SR7C8
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C7F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6M13I7N

 • MM# 973758
 • Mã THÔNG SỐ SRBMR
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6M13I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F23C7N

 • MM# 968771
 • Mã THÔNG SỐ SR7C7
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6M13C6N

 • MM# 965970
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZX
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6M13C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C7F23C8N

 • MM# 968908
 • Mã THÔNG SỐ SR7G5
 • Mã đặt hàng 5CGXBC4C7F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C6U19C7N

 • MM# 965694
 • Mã THÔNG SỐ SR4RV
 • Mã đặt hàng 5CGXBC4C6U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C7F27C8N

 • MM# 965695
 • Mã THÔNG SỐ SR4RW
 • Mã đặt hàng 5CGXBC4C7F27C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F23I7

 • MM# 999J5Z
 • Mã THÔNG SỐ SRGCK
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6F23I7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F6M11I7N

 • MM# 968221
 • Mã THÔNG SỐ SR6WA
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4F6M11I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6U19C6N

 • MM# 965972
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZZ
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6U19C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F27C6N

 • MM# 968218
 • Mã THÔNG SỐ SR6W7
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6F27C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F23I7N

 • MM# 965705
 • Mã THÔNG SỐ SR4S6
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6F23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C7M13C8N

 • MM# 970610
 • Mã THÔNG SỐ SR8UR
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C7M13C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C7F27C8N

 • MM# 968220
 • Mã THÔNG SỐ SR6W9
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C7F27C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C7U19C8N

 • MM# 968919
 • Mã THÔNG SỐ SR7GE
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C7U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6M13C7N

 • MM# 968917
 • Mã THÔNG SỐ SR7GC
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6M13C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F27C7N

 • MM# 968915
 • Mã THÔNG SỐ SR7GB
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6F27C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F27I7N

 • MM# 973757
 • Mã THÔNG SỐ SRBMQ
 • Mã đặt hàng 5CGXFC4C6F27I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR6W7

SR4ZZ

SR4ZY

SR6W3

SR4ZX

SRGCK

SR73Z

SR704

SR4RW

SR4S7

SR4RV

SR6W9

SR6W8

SR4S6

SRBMQ

SRBMP

SRBMR

SR8US

SR7CA

SR8UR

SR7GE

SR7GD

SR7GC

SR7GB

SR8UT

SR7G5

SR6WA

SR7C8

SR7C7

SR70A

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.