Cyclone® V 5CGXC7 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 149500
 • AdaptiveLogicModules 56480
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 225920
 • FabricIOPhaseLockLoops 7
 • EmbeddedMemoryMax 7.696 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 156
 • DigitalSignalProcessingFormat Variable Precision
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

 • UserIOMax 480
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 240
 • NRZTranscieverMax 9
 • NRZDataRateMax 3.125 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen1

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity
 • AnalogToDigitalConverter Không

Thông số gói

 • PackageOptions M484, U484, F484, F672, F896

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F27C6N

 • MM# 965978
 • Mã THÔNG SỐ SR505
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7D6F27C6N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C7U19C8N

 • MM# 965977
 • Mã THÔNG SỐ SR504
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7C7U19C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D7F31C8N

 • MM# 968230
 • Mã THÔNG SỐ SR6WK
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7D7F31C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7C7F23C8N

 • MM# 968497
 • Mã THÔNG SỐ SR745
 • Mã đặt hàng 5CGXBC7C7F23C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B6M15I7

 • MM# 968360
 • Mã THÔNG SỐ SR70B
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7B6M15I7
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31I7N

 • MM# 970623
 • Mã THÔNG SỐ SR8V4
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7D6F31I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D7F27C8N

 • MM# 973766
 • Mã THÔNG SỐ SRBMY
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7D7F27C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31C7N

 • MM# 968969
 • Mã THÔNG SỐ SR7HY
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7D6F31C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7D7F31C8N

 • MM# 970606
 • Mã THÔNG SỐ SR8UM
 • Mã đặt hàng 5CGXBC7D7F31C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6F23C6N

 • MM# 965709
 • Mã THÔNG SỐ SR4SA
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7C6F23C6N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19I7N

 • MM# 970621
 • Mã THÔNG SỐ SR8V2
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7C6U19I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B6M15C6N

 • MM# 973764
 • Mã THÔNG SỐ SRBMW
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7B6M15C6N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B6M15I7N

 • MM# 965974
 • Mã THÔNG SỐ SR501
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7B6M15I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7D6F27C7N

 • MM# 965964
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZR
 • Mã đặt hàng 5CGXBC7D6F27C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7C7U19C8N

 • MM# 965698
 • Mã THÔNG SỐ SR4RZ
 • Mã đặt hàng 5CGXBC7C7U19C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6F23I7

 • MM# 968361
 • Mã THÔNG SỐ SR70C
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7C6F23I7
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31I7

 • MM# 968362
 • Mã THÔNG SỐ SR70D
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7D6F31I7
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6F23C7N

 • MM# 968227
 • Mã THÔNG SỐ SR6WG
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7C6F23C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F27I7N

 • MM# 968229
 • Mã THÔNG SỐ SR6WJ
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7D6F27I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7D6F31C7N

 • MM# 965699
 • Mã THÔNG SỐ SR4S0
 • Mã đặt hàng 5CGXBC7D6F31C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31A7N

 • MM# 968925
 • Mã THÔNG SỐ SR7GL
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7D6F31A7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B7M15C8N

 • MM# 965975
 • Mã THÔNG SỐ SR502
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7B7M15C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19C6N

 • MM# 970620
 • Mã THÔNG SỐ SR8V1
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7C6U19C6N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C7F23C8N

 • MM# 965976
 • Mã THÔNG SỐ SR503
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7C7F23C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19C7N

 • MM# 969102
 • Mã THÔNG SỐ SR7MV
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7C6U19C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F27I7

 • MM# 968922
 • Mã THÔNG SỐ SR7GK
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7D6F27I7
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F27C7N

 • MM# 970622
 • Mã THÔNG SỐ SR8V3
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7D6F27C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B6M15C7N

 • MM# 968226
 • Mã THÔNG SỐ SR6WF
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7B6M15C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6F23I7N

 • MM# 969103
 • Mã THÔNG SỐ SR7MU
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7C6F23I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7C6F23C7N

 • MM# 965697
 • Mã THÔNG SỐ SR4RY
 • Mã đặt hàng 5CGXBC7C6F23C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7B6M15C7N

 • MM# 965963
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZQ
 • Mã đặt hàng 5CGXBC7B6M15C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7B7M15C8N

 • MM# 968355
 • Mã THÔNG SỐ SR706
 • Mã đặt hàng 5CGXBC7B7M15C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19I7

 • MM# 973765
 • Mã THÔNG SỐ SRBMX
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7C6U19I7
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31C6N

 • MM# 965979
 • Mã THÔNG SỐ SR506
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7D6F31C6N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7D7F27C8N

 • MM# 968216
 • Mã THÔNG SỐ SR6W5
 • Mã đặt hàng 5CGXBC7D7F27C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7C6U19C7N

 • MM# 968909
 • Mã THÔNG SỐ SR7G6
 • Mã đặt hàng 5CGXBC7C6U19C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19A7N

 • MM# 970619
 • Mã THÔNG SỐ SR8V0
 • Mã đặt hàng 5CGXFC7C6U19A7N
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR501

SR6W5

SR4S0

SR706

SR4RZ

SR4RY

SR506

SR505

SR504

SR745

SR503

SR502

SR7MV

SR7MU

SRBMY

SRBMX

SRBMW

SR4ZR

SR4ZQ

SR8V4

SR8V3

SR8V2

SR8V1

SR8V0

SR8UM

SR7GL

SR7GK

SR6WG

SR7G6

SR6WF

SR4SA

SR70D

SR6WK

SR70C

SR70B

SR6WJ

SR7HY

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.