Cyclone® V 5CGXC9 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 301000
 • AdaptiveLogicModules 113560
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 454240
 • FabricIOPhaseLockLoops 8
 • EmbeddedMemoryMax 13.917 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 342
 • DigitalSignalProcessingFormat Variable Precision
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

 • UserIOMax 560
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 280
 • NRZTranscieverMax 12
 • NRZDataRateMax 3.125 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen1

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity
 • AnalogToDigitalConverter Không

Thông số gói

 • PackageOptions U484, F484, F672, F896, F115

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9D7F27C8N

 • MM# 965713
 • Mã THÔNG SỐ SR4SE
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9D7F27C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9A6U19C7N

 • MM# 965710
 • Mã THÔNG SỐ SR4SB
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9A6U19C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9A7U19C8N

 • MM# 965701
 • Mã THÔNG SỐ SR4S2
 • Mã đặt hàng 5CGXBC9A7U19C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9D6F27C7N

 • MM# 965711
 • Mã THÔNG SỐ SR4SC
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9D6F27C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9D6F27C7N

 • MM# 968356
 • Mã THÔNG SỐ SR707
 • Mã đặt hàng 5CGXBC9D6F27C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9C6F23C7N

 • MM# 970607
 • Mã THÔNG SỐ SR8UN
 • Mã đặt hàng 5CGXBC9C6F23C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9D6F27I7N

 • MM# 965712
 • Mã THÔNG SỐ SR4SD
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9D6F27I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9C7F23C8N

 • MM# 965965
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZS
 • Mã đặt hàng 5CGXBC9C7F23C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9E6F35I7N

 • MM# 968233
 • Mã THÔNG SỐ SR6WN
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9E6F35I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9E6F35I7

 • MM# 968232
 • Mã THÔNG SỐ SR6WM
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9E6F35I7
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9A6U19C7N

 • MM# 965700
 • Mã THÔNG SỐ SR4S1
 • Mã đặt hàng 5CGXBC9A6U19C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9E6F35C7N

 • MM# 965714
 • Mã THÔNG SỐ SR4SF
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9E6F35C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9E7F31C8N

 • MM# 968234
 • Mã THÔNG SỐ SR6WP
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9E7F31C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9A6U19A7N

 • MM# 973767
 • Mã THÔNG SỐ SRBMZ
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9A6U19A7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9C6F23C7N

 • MM# 968971
 • Mã THÔNG SỐ SR7HZ
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9C6F23C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9C7F23C8N

 • MM# 970624
 • Mã THÔNG SỐ SR8V5
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9C7F23C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9E7F31C8N

 • MM# 968503
 • Mã THÔNG SỐ SR74B
 • Mã đặt hàng 5CGXBC9E7F31C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9E7F35C8N

 • MM# 968217
 • Mã THÔNG SỐ SR6W6
 • Mã đặt hàng 5CGXBC9E7F35C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9E6F31C7N

 • MM# 968363
 • Mã THÔNG SỐ SR70E
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9E6F31C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9C6F23I7N

 • MM# 965981
 • Mã THÔNG SỐ SR507
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9C6F23I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9E6F31I7N

 • MM# 965983
 • Mã THÔNG SỐ SR509
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9E6F31I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9A6U19I7N

 • MM# 968231
 • Mã THÔNG SỐ SR6WL
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9A6U19I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9E6F31C7N

 • MM# 970608
 • Mã THÔNG SỐ SR8UP
 • Mã đặt hàng 5CGXBC9E6F31C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9E6F35C7N

 • MM# 965967
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZU
 • Mã đặt hàng 5CGXBC9E6F35C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9D7F27C8N

 • MM# 965966
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZT
 • Mã đặt hàng 5CGXBC9D7F27C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9A6U19I7

 • MM# 969104
 • Mã THÔNG SỐ SR7MW
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9A6U19I7
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9E7F35C8N

 • MM# 970625
 • Mã THÔNG SỐ SR8V6
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9E7F35C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9A7U19C8N

 • MM# 969106
 • Mã THÔNG SỐ SR7MX
 • Mã đặt hàng 5CGXFC9A7U19C8N
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR6W6

SR4S2

SR4S1

SRBMZ

SR4ZU

SR707

SR509

SR507

SR7MX

SR7MW

SR4ZT

SR4ZS

SR8UP

SR8UN

SR6WP

SR8V6

SR8V5

SR4SE

SR4SD

SR74B

SR4SC

SR4SB

SR6WN

SR6WM

SR70E

SR6WL

SR7HZ

SR4SF

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.