Cyclone® V 5CGXC5 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 77000
 • AdaptiveLogicModules 29080
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 116320
 • FabricIOPhaseLockLoops 6
 • EmbeddedMemoryMax 4.884 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 150
 • DigitalSignalProcessingFormat Variable Precision
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

 • UserIOMax 336
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 168
 • NRZTranscieverMax 6
 • NRZDataRateMax 3.125 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen1

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity
 • AnalogToDigitalConverter Không

Thông số gói

 • PackageOptions M301, M383, U484, F484, F672

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6F27C7N

 • MM# 973760
 • Mã THÔNG SỐ SRBMT
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C6F27C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C7M13C8N

 • MM# 970616
 • Mã THÔNG SỐ SR8UX
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C7M13C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6F23A7N

 • MM# 970613
 • Mã THÔNG SỐ SR8UU
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C6F23A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXBC5C6F23C7N

 • MM# 965696
 • Mã THÔNG SỐ SR4RX
 • Mã đặt hàng 5CGXBC5C6F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5F6M11C7N

 • MM# 970618
 • Mã THÔNG SỐ SR8UZ
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5F6M11C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6F23C7N

 • MM# 968222
 • Mã THÔNG SỐ SR6WB
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C6F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6M13C6N

 • MM# 970615
 • Mã THÔNG SỐ SR8UW
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C6M13C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5F7M11C8N

 • MM# 968225
 • Mã THÔNG SỐ SR6WE
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5F7M11C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6M13I7N

 • MM# 965707
 • Mã THÔNG SỐ SR4S8
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C6M13I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5F6M11C6N

 • MM# 970617
 • Mã THÔNG SỐ SR8UY
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5F6M11C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6U19C6N

 • MM# 968224
 • Mã THÔNG SỐ SR6WD
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C6U19C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6F27I7N

 • MM# 970614
 • Mã THÔNG SỐ SR8UV
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C6F27I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5F6M11I7N

 • MM# 965708
 • Mã THÔNG SỐ SR4S9
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5F6M11I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXBC5C6F27C7N

 • MM# 970605
 • Mã THÔNG SỐ SR8UL
 • Mã đặt hàng 5CGXBC5C6F27C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6F23I7N

 • MM# 968776
 • Mã THÔNG SỐ SR7CC
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C6F23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXBC5C6U19C7N

 • MM# 965961
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZN
 • Mã đặt hàng 5CGXBC5C6U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6M13C7N

 • MM# 968921
 • Mã THÔNG SỐ SR7GG
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C6M13C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6F23C6N

 • MM# 968918
 • Mã THÔNG SỐ SR7GF
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C6F23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXBC5C7F27C8N

 • MM# 965962
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZP
 • Mã đặt hàng 5CGXBC5C7F27C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C7F23C8N

 • MM# 973763
 • Mã THÔNG SỐ SRBMV
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C7F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C7F27C8N

 • MM# 968923
 • Mã THÔNG SỐ SR7GJ
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C7F27C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXBC5C7U19C8N

 • MM# 968215
 • Mã THÔNG SỐ SR6W4
 • Mã đặt hàng 5CGXBC5C7U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6U19I7N

 • MM# 968920
 • Mã THÔNG SỐ SR7GH
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C6U19I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C7U19C8N

 • MM# 969100
 • Mã THÔNG SỐ SR7MT
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C7U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6U19C7N

 • MM# 973762
 • Mã THÔNG SỐ SRBMU
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C6U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6U19A7N

 • MM# 968223
 • Mã THÔNG SỐ SR6WC
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C6U19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXBC5C7F23C8N

 • MM# 968354
 • Mã THÔNG SỐ SR705
 • Mã đặt hàng 5CGXBC5C7F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6F27C6N

 • MM# 968987
 • Mã THÔNG SỐ SR7JC
 • Mã đặt hàng 5CGXFC5C6F27C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR6W4

SR7JC

SR705

SR4RX

SR4S9

SR4S8

SRBMV

SR4ZP

SRBMU

SRBMT

SR4ZN

SR7GF

SR8UL

SR7MT

SR8UZ

SR8UY

SR8UX

SR8UW

SR7GJ

SR8UV

SR8UU

SR7GH

SR7CC

SR7GG

SR6WE

SR6WD

SR6WC

SR6WB

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.