FPGA Cyclone® V E

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2011 25000 25 1.956 Mb 224 M383, U324, U484, F256, F484
2011 49000 66 3.383 Mb 224 M383, U324, U484, F256, F484
2011 77000 150 4.884 Mb 224 M383, U484, F484
2011 149500 156 7.696 Mb 480 M484, U484, F484, F672, F896
2011 301000 342 13.917 Mb 480 U484, F484, F672, F896

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc FPGA Intel® theo dòng sản phẩm, trạng thái, đồ họa bộ xử lý, quang khắc và TDP