Cyclone® V 5CEA2 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 25000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 9434
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 37736
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 4
 • Maximum Embedded Memory 1.956 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 25
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Variable Precision
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 224
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
 • Maximum LVDS Pairs 112

Các công nghệ tiên tiến

 • FPGA Bitstream Security
 • Analog-to-Digital Converter Không

Thông số gói

 • Package Options M383, U324, U484, F256, F484

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEBA2F17C6N

 • MM# 965671
 • Mã THÔNG SỐ SR4R7
 • Mã đặt hàng 5CEBA2F17C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEBA2F23C7N

 • MM# 965672
 • Mã THÔNG SỐ SR4R8
 • Mã đặt hàng 5CEBA2F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEBA2U15I7

 • MM# 965673
 • Mã THÔNG SỐ SR4R9
 • Mã đặt hàng 5CEBA2U15I7
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEFA2F23C7N

 • MM# 965678
 • Mã THÔNG SỐ SR4RE
 • Mã đặt hàng 5CEFA2F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEFA2F23C6N

 • MM# 965943
 • Mã THÔNG SỐ SR4Z5
 • Mã đặt hàng 5CEFA2F23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEFA2M13C6N

 • MM# 965944
 • Mã THÔNG SỐ SR4Z6
 • Mã đặt hàng 5CEFA2M13C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEFA2U19C8N

 • MM# 965945
 • Mã THÔNG SỐ SR4Z7
 • Mã đặt hàng 5CEFA2U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEBA2F17C8N

 • MM# 967841
 • Mã THÔNG SỐ SR6KN
 • Mã đặt hàng 5CEBA2F17C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEBA2F17I7N

 • MM# 967842
 • Mã THÔNG SỐ SR6KP
 • Mã đặt hàng 5CEBA2F17I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEBA2U15C7N

 • MM# 967843
 • Mã THÔNG SỐ SR6KQ
 • Mã đặt hàng 5CEBA2U15C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEBA2U15C8N

 • MM# 967844
 • Mã THÔNG SỐ SR6KR
 • Mã đặt hàng 5CEBA2U15C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEFA2F23I7N

 • MM# 967849
 • Mã THÔNG SỐ SR6KW
 • Mã đặt hàng 5CEFA2F23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEBA2F17A7N

 • MM# 968181
 • Mã THÔNG SỐ SR6V4
 • Mã đặt hàng 5CEBA2F17A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEBA2F17C7N

 • MM# 968182
 • Mã THÔNG SỐ SR6V5
 • Mã đặt hàng 5CEBA2F17C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEBA2U19C8N

 • MM# 968183
 • Mã THÔNG SỐ SR6V6
 • Mã đặt hàng 5CEBA2U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEFA2U19I7N

 • MM# 968193
 • Mã THÔNG SỐ SR6VG
 • Mã đặt hàng 5CEFA2U19I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEBA2F23C8N

 • MM# 968335
 • Mã THÔNG SỐ SR6ZL
 • Mã đặt hàng 5CEBA2F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEBA2U15I7N

 • MM# 968336
 • Mã THÔNG SỐ SR6ZM
 • Mã đặt hàng 5CEBA2U15I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEFA2F23I7

 • MM# 968340
 • Mã THÔNG SỐ SR6ZR
 • Mã đặt hàng 5CEFA2F23I7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEFA2M13I7N

 • MM# 968341
 • Mã THÔNG SỐ SR6ZS
 • Mã đặt hàng 5CEFA2M13I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEFA2U19A7N

 • MM# 968342
 • Mã THÔNG SỐ SR6ZT
 • Mã đặt hàng 5CEFA2U19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEFA2U19C7N

 • MM# 968343
 • Mã THÔNG SỐ SR6ZU
 • Mã đặt hàng 5CEFA2U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEBA2U15C6N

 • MM# 968882
 • Mã THÔNG SỐ SR7FD
 • Mã đặt hàng 5CEBA2U15C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEBA2U19C7N

 • MM# 968885
 • Mã THÔNG SỐ SR7FE
 • Mã đặt hàng 5CEBA2U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEFA2F23C8N

 • MM# 968888
 • Mã THÔNG SỐ SR7FK
 • Mã đặt hàng 5CEFA2F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEFA2M13C7N

 • MM# 968890
 • Mã THÔNG SỐ SR7FM
 • Mã đặt hàng 5CEFA2M13C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEFA2M13C8N

 • MM# 970593
 • Mã THÔNG SỐ SR8U8
 • Mã đặt hàng 5CEFA2M13C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA2 FPGA 5CEFA2U19C6N

 • MM# 970594
 • Mã THÔNG SỐ SR8U9
 • Mã đặt hàng 5CEFA2U19C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR7FE

SR7FD

SR6ZU

SR6ZT

SR6ZS

SR7FM

SR7FK

SR8U9

SR8U8

SR6KW

SR6ZR

SR6ZM

SR6ZL

SR4RE

SR6VG

SR6V6

SR6V5

SR6V4

SR4Z7

SR4Z6

SR4Z5

SR6KR

SR6KQ

SR4R9

SR6KP

SR4R8

SR4R7

SR6KN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.