Cyclone® V 5CEA7 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 149500
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 56480
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 225920
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 7
 • Maximum Embedded Memory 7.696 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 156
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Variable Precision
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 480
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
 • Maximum LVDS Pairs 240

Các công nghệ tiên tiến

 • FPGA Bitstream Security
 • Analog-to-Digital Converter Không

Thông số gói

 • Package Options M484, U484, F484, F672, F896

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7U19C8N

 • MM# 965683
 • Mã THÔNG SỐ SR4RJ
 • Mã đặt hàng 5CEFA7U19C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7U19I7

 • MM# 965684
 • Mã THÔNG SỐ SR4RK
 • Mã đặt hàng 5CEFA7U19I7
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F23C8N

 • MM# 965951
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZD
 • Mã đặt hàng 5CEFA7F23C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F27C6N

 • MM# 965952
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZE
 • Mã đặt hàng 5CEFA7F27C6N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F31C7N

 • MM# 965953
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZF
 • Mã đặt hàng 5CEFA7F31C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7F27C8N

 • MM# 967846
 • Mã THÔNG SỐ SR6KT
 • Mã đặt hàng 5CEBA7F27C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7F31C7N

 • MM# 967847
 • Mã THÔNG SỐ SR6KU
 • Mã đặt hàng 5CEBA7F31C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7M15C6N

 • MM# 967865
 • Mã THÔNG SỐ SR6L3
 • Mã đặt hàng 5CEFA7M15C6N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F23I7N

 • MM# 967866
 • Mã THÔNG SỐ SR6L2
 • Mã đặt hàng 5CEFA7F23I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7U19C6N

 • MM# 967867
 • Mã THÔNG SỐ SR6L5
 • Mã đặt hàng 5CEFA7U19C6N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7U19A7N

 • MM# 967868
 • Mã THÔNG SỐ SR6L4
 • Mã đặt hàng 5CEFA7U19A7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7F23C7N

 • MM# 968186
 • Mã THÔNG SỐ SR6V9
 • Mã đặt hàng 5CEBA7F23C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7F23C8N

 • MM# 968187
 • Mã THÔNG SỐ SR6VA
 • Mã đặt hàng 5CEBA7F23C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7F27C7N

 • MM# 968188
 • Mã THÔNG SỐ SR6VB
 • Mã đặt hàng 5CEBA7F27C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7U19C8N

 • MM# 968189
 • Mã THÔNG SỐ SR6VC
 • Mã đặt hàng 5CEBA7U19C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F31I7N

 • MM# 968205
 • Mã THÔNG SỐ SR6VU
 • Mã đặt hàng 5CEFA7F31I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7M15C8N

 • MM# 968339
 • Mã THÔNG SỐ SR6ZQ
 • Mã đặt hàng 5CEBA7M15C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F31C8N

 • MM# 968346
 • Mã THÔNG SỐ SR6ZX
 • Mã đặt hàng 5CEFA7F31C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7M15C8N

 • MM# 968347
 • Mã THÔNG SỐ SR6ZY
 • Mã đặt hàng 5CEFA7M15C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F23C7N

 • MM# 968896
 • Mã THÔNG SỐ SR7FT
 • Mã đặt hàng 5CEFA7F23C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F27C7N

 • MM# 968897
 • Mã THÔNG SỐ SR7FU
 • Mã đặt hàng 5CEFA7F27C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7M15C7N

 • MM# 968898
 • Mã THÔNG SỐ SR7FV
 • Mã đặt hàng 5CEFA7M15C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7M15C7N

 • MM# 968911
 • Mã THÔNG SỐ SR7FJ
 • Mã đặt hàng 5CEBA7M15C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7U19C7N

 • MM# 970592
 • Mã THÔNG SỐ SR8U7
 • Mã đặt hàng 5CEBA7U19C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F27C8N

 • MM# 970596
 • Mã THÔNG SỐ SR8UB
 • Mã đặt hàng 5CEFA7F27C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F31C6N

 • MM# 970597
 • Mã THÔNG SỐ SR8UC
 • Mã đặt hàng 5CEFA7F31C6N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7U19I7N

 • MM# 970598
 • Mã THÔNG SỐ SR8UD
 • Mã đặt hàng 5CEFA7U19I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7F31C8N

 • MM# 973738
 • Mã THÔNG SỐ SRBM5
 • Mã đặt hàng 5CEBA7F31C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F23C6N

 • MM# 973744
 • Mã THÔNG SỐ SRBMB
 • Mã đặt hàng 5CEFA7F23C6N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F27I7

 • MM# 973745
 • Mã THÔNG SỐ SRBMC
 • Mã đặt hàng 5CEFA7F27I7
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F27I7N

 • MM# 973746
 • Mã THÔNG SỐ SRBMD
 • Mã đặt hàng 5CEFA7F27I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7M15I7N

 • MM# 973747
 • Mã THÔNG SỐ SRBME
 • Mã đặt hàng 5CEFA7M15I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7U19C7N

 • MM# 973748
 • Mã THÔNG SỐ SRBMF
 • Mã đặt hàng 5CEFA7U19C7N
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR6VU

SR6ZY

SR6ZX

SR7FJ

SR8U7

SR6VC

SR6VB

SR6VA

SR4ZF

SR6KU

SR4ZE

SR6KT

SR6L5

SR4RK

SR6ZQ

SR4RJ

SR4ZD

SR6L4

SR6L3

SR6L2

SRBMF

SRBME

SR6V9

SRBMD

SRBMC

SRBMB

SR7FU

SR8UC

SR7FT

SR8UB

SRBM5

SR7FV

SR8UD

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.