Gia hạn bảo hành cho cấu phần máy chủ Intel®

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q2'16 Discontinued
Q2'13 Discontinued
Q3'12 Discontinued
Q3'12 Discontinued
Q2'11 Discontinued
Q1'11 Discontinued
Q2'11 Discontinued
Q2'11 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q2'11 Discontinued