Dual Processor System Extended Warranty

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Server Component Extended Warranty provides an additional 2 years and is available wherever the 3 year standard warranty is available, and must be ordered at the same time or within 30 days of product order.
  • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Dual Processor System Extended Warranty, Single

  • MM# 911295
  • Mã đặt hàng SVCEWDPSY

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 0099NO-HTS

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61874
Intel® Server System R1208WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61877
Intel® Server System R1208WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61884
Intel® Server System R1304WF0YS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61888
Intel® Server System R1304WF0YSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61893
Intel® Server System R1304WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61899
Intel® Server System R1304WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61908

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 61910
Intel® Server System R1208WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 61913
Intel® Server System R1208WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 61915
Intel® Server System R1208WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 61919
Intel® Server System R1304WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 61921
Intel® Server System R1304WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 61922
Intel® Server System R1304WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 61924
Intel® Server System R1304WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 61926

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WF0ZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61971
Intel® Server System R2208WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61978
Intel® Server System R2208WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61986
Intel® Server System R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62008
Intel® Server System R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62015
Intel® Server System R2224WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62016
Intel® Server System R2224WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62024
Intel® Server System R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62031
Intel® Server System R2308WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62032
Intel® Server System R2308WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62039
Intel® Server System R2312WF0NP Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62040
Intel® Server System R2312WF0NPR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62046
Intel® Server System R2312WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62047
Intel® Server System R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62053
Intel® Server System R2312WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62054
Intel® Server System R2312WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62071

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62073
Intel® Server System R2208WTTYC1 Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62077
Intel® Server System R2208WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62078
Intel® Server System R2224WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62079
Intel® Server System R2308WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62081
Intel® Server System R2312WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62083
Intel® Server System R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62085
Intel® Server System R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62087
Intel® Server System R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62089
Intel® Server System R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62091
Intel® Server System R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62093
Intel® Server System R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62096

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62679
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62685
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62689
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62690
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62692
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62693
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62694
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62695

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62753
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62757
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62760
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62761
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62763

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66004
Intel® Server System R1208BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66005
Intel® Server System R1304BB4DC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66006
Intel® Server System R1304BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66007

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Q2'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 66009
Intel® Server System R1304EP2SFFN Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 66017
Intel® Server System R1304EP2SHFN Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 1U Rack Socket B2 66019

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66026
Intel® Server System R1304GL4DS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66030

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66031
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66035
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66037
Intel® Server System R1304GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66038
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66041

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1600URHSR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66170
Intel® Server System SR1600URR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66172

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1625UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1625URR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66176
Intel® Server System SR1625URSASR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66181

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66289
Intel® Server System R2208BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66290
Intel® Server System R2216BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66291
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66293
Intel® Server System R2308BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66294
Intel® Server System R2312BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66297

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66302
Intel® Server System R2208GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66303
Intel® Server System R2308GL4DS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66306
Intel® Server System R2308GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66307
Intel® Server System R2312GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66308

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66310
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66313
Intel® Server System R2216GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66315
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66317
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Q2'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66320
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66321
Intel® Server System R2308GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66322
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66325
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Q2'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66327
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66328
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66329

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66331
Intel® Server System R2224IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66334
Intel® Server System R2208IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66336
Intel® Server System R2308IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66337
Intel® Server System R2312IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66340

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2600URBRPR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66389
Intel® Server System SR2600URLXR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66393
Intel® Server System SR2600URSATAR Q4'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66399
Intel® Server System SR2612URR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66403

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66465
Intel® Server System P4308CP4MHEN Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66466
Intel® Server System P4308CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66467

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66474
Intel® Server System P4216IP4LHJC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66478
Intel® Server System P4216IP4LHKC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66479
Intel® Server System P4224IP4LHKC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66481
Intel® Server System P4308IP4LHGC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66482
Intel® Server System P4308IP4LHJC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66483
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66484
Intel® Server System P4308IP4LHKC Q1'13 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66485

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 66490
Intel® Server System P4304SC2SHDR Q2'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 4U Pedestal Socket B2 66491
Intel® Server System P4308SC2MHGC Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 66492

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66510
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66511
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66512
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66513

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SC5650BCDPR Q4'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 66549

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000HC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SC5650HCBRPR Q4'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 66555

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000BC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1630BCR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66575

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System SC5650SCWS Q4'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 66739

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5600

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5650

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5650BRP Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66920
Intel® Server Chassis SC5650DP Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66922

Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Chassis SC5650WS Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66928

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.