RAID trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Cấp độ RAID được hỗ trợ
Số cổng bên trong
Số cổng bên ngoài
Bộ nhớ nhúng
Discontinued Low Profile MD2 Card
Discontinued
Discontinued
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued MD2 low profile None 8 0
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB DDR3 and 256GB Flash
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB DDR3 and 1TB Flash
Discontinued Activation Key
Discontinued Activation Key
Discontinued Activation Key
Discontinued Activation Key
Discontinued
Discontinued
Launched
Launched
Discontinued
Launched
Discontinued
Discontinued
Discontinued
Discontinued
Discontinued

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.