Ngăn quản lý cáp 1U/2U AXX1U2UCMA

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1U/2U Cable Management Arm AXX1U2UCMA for use with AXXPRAIL

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U/2U Cable Management Arm AXX1U2UCMA, Single

  • MM# 913117
  • Mã đặt hàng AXX1U2UCMA

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 60395
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Discontinued 60398
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 60399
Intel® Server System R1304SPOSHORR Discontinued 60402
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 60403
Intel® Server System R1208SPOSHORR Discontinued 60406

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 60540
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 60543
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 60550
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 60554
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 60559
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 60565
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 60574

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 60576
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 60579
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 60581
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 60585
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 60587
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 60588
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 60590
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 60592

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60739
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60743
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60744
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60745
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60747
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60749
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60751
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60753
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60755
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60757
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60759
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60762

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 61256
Intel® Server Chassis R1304WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 61258

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 61273

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 61274
Intel® Server Chassis R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 61279

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 64534
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 64535
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 64536
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 64537

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 64539
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 64547
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 64549

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 64556
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 64560

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 64561
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 64565
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 64567
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 64568
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 64571

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 64572
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 64574
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 64575
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 64576
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 64578
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 64580

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 64581
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 64585
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 64587
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 64590
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 64595

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 64606
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 64607
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 64613

Dòng Hệ Thống Lưu Trữ Intel® JBOD2000

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 64818
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 64819
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 64820
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 64821
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 64823
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 64824
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 64827

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64832
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64833
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64836
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64837
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64838

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 64840
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 64843
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 64845
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 64847
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 64850
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 64851
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64852
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 64855
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64857
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64858
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64859

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 64861
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 64864
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 64866
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 64867
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 64870

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 64877

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 64886

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 64900
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 64901
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 64904

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.