Ngăn quản lý cáp 1U/2U AXX1U2UCMA

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1U/2U Cable Management Arm AXX1U2UCMA for use with AXXPRAIL

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U/2U Cable Management Arm AXX1U2UCMA, Single

  • MM# 913117
  • Mã đặt hàng AXX1U2UCMA
  • ID Nội dung MDDS 708553

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 61285
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Discontinued 61288
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 61289
Intel® Server System R1304SPOSHORR Discontinued 61292
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 61293
Intel® Server System R1208SPOSHORR Discontinued 61296

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 61631
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 61635
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 61636
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 61637
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 61639
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 61641
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 61643
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 61645
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 61647
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 61649
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 61651
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 61654

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 62147
Intel® Server Chassis R1304WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 62149

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 62156
Intel® Server Chassis R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 62158

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 62165
Intel® Server Chassis R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 62170

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 65558
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 65559
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 65560
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 65561

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 65563
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 65571
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 65573

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 65580
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 65584

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 65585
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 65589
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 65591
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 65592
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 65595

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 65605
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 65609
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 65611
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 65614
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 65619

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 65630
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 65631
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 65637

Dòng Hệ Thống Lưu Trữ Intel® JBOD2000

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 65842
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 65843
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 65844
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 65845
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 65847
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 65848
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 65851

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 65856
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 65857
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 65860
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 65861
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 65862

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 65864
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 65867
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 65869
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 65871
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 65874
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 65875
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 65876
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 65879
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 65881
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 65882
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 65883

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 65885
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 65888
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 65890
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 65891
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 65894

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 65901

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 65910

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 65924
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 65925
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 65928

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.