Ngăn quản lý cáp 1U/2U AXX1U2UCMA

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1U/2U Cable Management Arm AXX1U2UCMA for use with AXXPRAIL

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U/2U Cable Management Arm AXX1U2UCMA, Single

  • MM# 913117
  • Mã đặt hàng AXX1U2UCMA

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 59749
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Discontinued 59752
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 59753
Intel® Server System R1304SPOSHORR Discontinued 59756
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 59757
Intel® Server System R1208SPOSHORR Discontinued 59760

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 59891
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 59894
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 59901
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 59905
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 59910
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 59916
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 59925

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 59927
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 59930
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 59932
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 59936
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 59938
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 59939
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 59941
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 59943

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60090
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60094
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60095
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60096
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60098
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60100
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60102
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60104
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60106
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60108
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60110
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60113

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 60604
Intel® Server Chassis R1304WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 60606

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 60613
Intel® Server Chassis R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 60615

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 60621

Dòng Khung Máy chủ Intel® R2000WT

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 63875
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 63876
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 63877
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 63878

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 63880
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 63888
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 63890

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 63897
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 63901

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 63913
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 63915
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 63916
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 63917
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 63919
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 63921

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 63922
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 63926
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 63928
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 63931
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 63936

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 63947
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 63948
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 63954

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 64159
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 64160
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 64161
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 64162
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 64164
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 64165
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 64168

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64173
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64174
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64177
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64178
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64179

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 64181
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 64184
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 64186
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 64188
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 64191
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 64192
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64193
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 64196
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64198
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64199
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64200

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 64202
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 64205
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 64207
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 64208
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 64211

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 64218

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 64227

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 64241
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 64242
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 64245

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.