Phần mềm Intel® RAID

Tên sản phẩm
Tình trạng
FormFactor
Cấp độ RAID được hỗ trợ
Số cổng bên trong
Số cổng bên ngoài
EmbeddedMemorySize
Discontinued 0, 1, 10 4 0
Discontinued 0 1 10 5 4 0
Discontinued 0, 1, 10 8 0
Discontinued 0 1 10 5 8 0
Discontinued 0, 1, 10, 5 4 0
Discontinued 0, 1, 10 8 0
Discontinued 0, 1, 10, 5 8 0