Các lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ Dự phòng

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q2'18 Announced
Q4'15 Launched
Q4'14 Launched
Q3'14 Launched
Q2'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q2'11 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q3'07 Discontinued
Q1'06 Discontinued