Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
SupportedCPUSocket
Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option