Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của khung vỏ
ProcessorIncluded
Discontinued 2U Rack front IO
Discontinued 2U Rack front IO
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack