Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Khung Máy chủ Intel® FC2FAC16W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Khung máy chủ Intel®FC2HAC16W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Khung Máy chủ Intel®
(2 PSU 2100W) FC2HAC21W2
Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Khung máy chủ Intel® FC2HAC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Khung máy chủ Intel® FC2HLC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack