FPGA SoC Cyclone® V SE

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2012 25000 36 1.538 Mb 145 U484, U672
2012 40000 84 2.931 Mb 145 U484, U672
2012 85000 87 4.45 Mb 288 U484, U672, F896
2012 110000 112 6.191 Mb 288 U484, U672, F896