FPGA SoC Cyclone® V SE

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành LogicElements DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions So sánh
Tất cả | Không có
Cyclone® V 5CSEA2 FPGA Launched 2012 25000 36 1.538 Mb U484, U672
Cyclone® V 5CSEA4 FPGA Launched 2012 40000 84 2.931 Mb U484, U672
Cyclone® V 5CSEA5 FPGA Launched 2012 85000 87 4.45 Mb U484, U672, F896
Cyclone® V 5CSEA6 FPGA Launched 2012 110000 112 6.191 Mb U484, U672, F896