Cyclone® V 5CSEA5 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C6N

 • MM# 965719
 • Mã THÔNG SỐ SR4SL
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U19C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697528746389

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31A7N

 • MM# 965723
 • Mã THÔNG SỐ SR4SQ
 • Mã đặt hàng 5CSEMA5F31A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 697152746643

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31C7N

 • MM# 965724
 • Mã THÔNG SỐ SR4SR
 • Mã đặt hàng 5CSEMA5F31C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 692982745589

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19A7N

 • MM# 965989
 • Mã THÔNG SỐ SR50F
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 692466

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C7N

 • MM# 965990
 • Mã THÔNG SỐ SR50G
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 691625745623

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23I7SN

 • MM# 965991
 • Mã THÔNG SỐ SR50H
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U23I7SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 695161744737

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23A7N

 • MM# 966134
 • Mã THÔNG SỐ SR54Q
 • Mã đặt hàng 5CSEMA5U23A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698166

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C7N

 • MM# 968242
 • Mã THÔNG SỐ SR6WV
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 693919

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19I7SN

 • MM# 968243
 • Mã THÔNG SỐ SR6WW
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U19I7SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698404

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31C8N

 • MM# 968247
 • Mã THÔNG SỐ SR6X0
 • Mã đặt hàng 5CSEMA5F31C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 696326745901

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23I7N

 • MM# 968249
 • Mã THÔNG SỐ SR6X2
 • Mã đặt hàng 5CSEMA5U23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697286744896

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19I7N

 • MM# 968377
 • Mã THÔNG SỐ SR70N
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U19I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 702446746376

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C7SN

 • MM# 968378
 • Mã THÔNG SỐ SR70P
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U23C7SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697399745915

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23I7

 • MM# 968379
 • Mã THÔNG SỐ SR70Q
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U23I7
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697442

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31I7N

 • MM# 968382
 • Mã THÔNG SỐ SR70T
 • Mã đặt hàng 5CSEMA5F31I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 699565744103

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23C6N

 • MM# 968383
 • Mã THÔNG SỐ SR70U
 • Mã đặt hàng 5CSEMA5U23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 701455744987

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C8SN

 • MM# 968977
 • Mã THÔNG SỐ SR7J5
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U19C8SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 701910

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C8SN

 • MM# 968979
 • Mã THÔNG SỐ SR7J7
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U23C8SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698663744458

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23C7N

 • MM# 969099
 • Mã THÔNG SỐ SR7MQ
 • Mã đặt hàng 5CSEMA5U23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 692014746144

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C7SN

 • MM# 969108
 • Mã THÔNG SỐ SR7N1
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U19C7SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 701662

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23I7N

 • MM# 969110
 • Mã THÔNG SỐ SR7N3
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 695005744937

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C8N

 • MM# 969111
 • Mã THÔNG SỐ SR7N2
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698467745886

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31C6N

 • MM# 969117
 • Mã THÔNG SỐ SR7NA
 • Mã đặt hàng 5CSEMA5F31C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 692679746530

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23C8N

 • MM# 969119
 • Mã THÔNG SỐ SR7NC
 • Mã đặt hàng 5CSEMA5U23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697650

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23A7N

 • MM# 970635
 • Mã THÔNG SỐ SR8VG
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U23A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 695426745660

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C8N

 • MM# 973776
 • Mã THÔNG SỐ SRBN5
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 702158

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C6N

 • MM# 973778
 • Mã THÔNG SỐ SRBN7
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 691820

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19I7LN

 • MM# 999LG8
 • Mã THÔNG SỐ SRGN9
 • Mã đặt hàng 5CSEBA5U19I7LN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698187

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRGN9

SR7J7

SR7J5

SR7NC

SRBN7

SR7NA

SR8VG

SRBN5

SR6WW

SR6WV

SR70N

SR4SR

SR4SQ

SR54Q

SR6X2

SR70U

SR7N3

SR70T

SR7MQ

SR7N2

SR7N1

SR70Q

SR70P

SR6X0

SR4SL

SR50H

SR50G

SR50F

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS) là một hệ thống CPU cứng hoàn chỉnh nằm trong cấu trúc Intel FPGA.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.