Turtle Bay trước đây của các sản phẩm

Turtle Bay trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng FormFactor Cấp độ RAID được hỗ trợ NumInternalPorts NumExternalPorts EmbeddedMemorySize So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Virtual RAID on CPU
(Intel® VROC) – Intel SSD Only
Launched 0, 1, 10, 5
Intel® Virtual RAID on CPU
(Intel® VROC) - Premium
Launched 0, 1, 10, 5
Intel® Virtual RAID on CPU
(Intel® VROC) - Standard
Launched 0, 1, 10

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.