Spring Fountain trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Loại cáp
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
MMF up to 300m Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
MMF up to 300m Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
SMF up to 10km Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)