Kelton Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'21 Discontinued 610mm x 424mm, Thickness 2.34mm 2U Rack P+
Q1'21 Discontinued 610mm x 424mm, Thickness 2.34mm 2U Rack P+
Q1'21 Discontinued
Q1'21 Discontinued
Q1'21 Discontinued
Q1'21 Discontinued
Q1'21 Discontinued
Q1'21 Discontinued
Q1'21 Discontinued
Q1'21 Discontinued