Mô-đun I/O FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM

Hai cổng

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Dual port, FDR 56GT/S (per port capable) speed Infiniband module, with QSFP connector, based on Mellanox ConnectX-3 MT27508A1-FCCR-FV chip. Note, due to PCIe3 x8 bandwidth limitation, both ports can’t simultaneously function at full speed.

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 50523
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 50526
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 50528
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 50532
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 50534
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 50535
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 50537
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 50539

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 50686
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 50690
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 50691
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 50692
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 50694
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 50696
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 50698
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 50700
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 50702
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 50704
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 50706
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 50709

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50809
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50816
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50819
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50822
Intel® Compute Module HNS2600TPF Q1'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50823
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 50828
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50829

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50831
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50840
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50843
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50846

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51340
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51346
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51352
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51354
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51357

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51372
Intel® Server Board S2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51377
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51382
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 51383
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51384

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51397
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51401
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51404
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51405
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51407

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 53889
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 53891

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 53893
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 53894

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 53935
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 53941

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 53989

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 53991

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 54031

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 54033

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 54326

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 54329
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 54330
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 54331

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 54332
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 54334
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 54335

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 54350
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 54351
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 54352
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 54353

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 54355
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 54363
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 54365

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 54388
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 54390
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 54391
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 54392
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 54394
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 54396

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 54422
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 54423
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 54429

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 54535
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 54536
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 54537
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 54539
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 54540
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 54541
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 54543
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 54544
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 54545
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 54547
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 54550
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 54552

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216LPJR Discontinued 54556
Intel® Server System H2312LPJR Discontinued 54562

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 54566
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 54567
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 54568
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 54569
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 54570
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 54571
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 54572
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 54573
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 54574
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 54575
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 54576
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 54577

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 54634
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 54635
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 54636
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 54637
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 54639
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 54640
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 54643

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 54648
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 54649
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 54652
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 54653
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 54654

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 54656
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 54659
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 54661
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 54663
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 54666
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 54667
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 54668
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 54671
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 54673
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 54674
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 54675

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 54693

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 54702

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.