Mô đun Nhập/Xuất Intel® I350-AE4 GbE Bốn Cổng AXX4P1GBPWLIOM

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Quad Port Intel® I350-AE4, RJ-45, 10/100/1000Mb/s, Intel I350, Ethernet I/O Module AXX4P1GBPWLIOM

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 59749
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Discontinued 59752
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 59753
Intel® Server System R1304SPOSHORR Discontinued 59756
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 59757
Intel® Server System R1208SPOSHORR Discontinued 59760

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 59927
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 59930
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 59932
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 59936
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 59938
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 59939
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 59941
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 59943

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60090
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60094
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60095
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60096
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60098
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60100
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60102
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60104
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60106
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60108
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60110
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60113

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60259
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60266
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60269
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60272
Intel® Compute Module HNS2600TPF Q1'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60273
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60276
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 60278
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60279

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60281
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60290
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60293
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60296

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 60654
Intel® Server Board S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 60667

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60707
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60713
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60719
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60721
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60724

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60739
Intel® Server Board S2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60744
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60749
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 60750
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60751

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60764
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60768
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60771
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60772
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60774

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Discontinued 63241

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 63388
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 63394

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 63414
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 63416

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 63418
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 63419

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 63460
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 63466

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 63514

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 63516

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 63556

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 63558

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 63851

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 63854
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 63855
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 63856

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 63857
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 63859
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 63860

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 63875
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 63876
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 63877
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 63878

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 63880
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 63888
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 63890

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 63897
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 63901

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 63902
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 63906
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 63908
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 63909
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 63912

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 63913
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 63915
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 63916
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 63917
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 63919
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 63921

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 63922
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 63926
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 63928
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 63931
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 63936

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 63947
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 63948
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 63954

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 64060
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 64061
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 64062
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 64064
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 64065
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 64066
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 64068
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 64069
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 64070
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 64072
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 64075
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 64077

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 64091
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 64092
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 64093
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 64094
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 64095
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 64096
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 64097
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 64098
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 64099
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 64100
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 64101
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 64102

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 64159
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 64160
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 64161
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 64162
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 64164
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 64165
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 64168

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64173
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64174
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64177
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64178
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64179

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 64202
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 64205
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 64207
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 64208
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 64211

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 64218

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 64227

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64345
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64349
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64350
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64352
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64353
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64354
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 64355
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64356

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 64384

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.