2U แผงปิด A2UBEZEL

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 2U locking Bezel A2UBEZEL for 2U family of rack chassis

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WT2YS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62238
Intel® Server System R2208WTTYC1 Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62242
Intel® Server System R2208WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62243
Intel® Server System R2224WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62244
Intel® Server System R2308WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62246
Intel® Server System R2312WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62248
Intel® Server System R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62250
Intel® Server System R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62252
Intel® Server System R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62254
Intel® Server System R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62256
Intel® Server System R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62258
Intel® Server System R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62261

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000G

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000P

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis H2224XXLR3 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 62710
Intel® Server Chassis H2312XXLR3 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 62718

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 62774
Intel® Server Chassis R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 62779

Intel® Data Center Blocks สำหรับคลาวด์ (Intel® DCB สำหรับคลาวด์)

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000JF

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System H2216JFFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66402
Intel® Server System H2216JFFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66403
Intel® Server System H2216JFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66404
Intel® Server System H2216JFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66406
Intel® Server System H2216JFQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66407
Intel® Server System H2216JFQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66408
Intel® Server System H2312JFFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66410
Intel® Server System H2312JFFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66411
Intel® Server System H2312JFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66412
Intel® Server System H2312JFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66414
Intel® Server System H2312JFQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66417
Intel® Server System H2312JFQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66419

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000LP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System H2216LPJR Q2'12 Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 66423
Intel® Server System H2312LPJR Q2'12 Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 66429

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000WP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System H2216WPFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66433
Intel® Server System H2216WPFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66434
Intel® Server System H2216WPJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66435
Intel® Server System H2216WPKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66436
Intel® Server System H2216WPQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66437
Intel® Server System H2216WPQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66438
Intel® Server System H2312WPFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66439
Intel® Server System H2312WPFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66440
Intel® Server System H2312WPJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66441
Intel® Server System H2312WPKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66442
Intel® Server System H2312WPQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66443
Intel® Server System H2312WPQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66444

Intel® Storage System ตระกูล JBOD2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Storage System JBOD2224S2DP Q1'13 Discontinued N/A 2U Rack N/A 66445
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Q1'13 Discontinued N/A 2U Rack N/A 66451

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GL4DS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66515
Intel® Server System R2208GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66516
Intel® Server System R2308GL4DS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66519
Intel® Server System R2308GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66520
Intel® Server System R2312GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66521

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2216IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66544
Intel® Server System R2224IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66547
Intel® Server System R2208IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66549
Intel® Server System R2308IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66550
Intel® Server System R2312IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66553

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LH2

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2304LH2HKC Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 66560

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LT2

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 66569

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308SC2SHDR Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 2U Rack Socket B2 66583
Intel® Server System R2308SC2SHFN Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 66584
Intel® Server System R2312SC2SHGR Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 66587

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis H2312XXKR Q3'12 Discontinued 2U Rack 67002
Intel® Server Chassis H2312XXJR Q3'12 Discontinued 2U Rack 67003
Intel® Server Chassis H2216XXKR Q3'12 Discontinued 2U Rack 67004
Intel® Server Chassis H2216XXJR Q3'12 Discontinued 2U Rack 67005

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน