Skylake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9980XE Phiên bản Cực cấp Launched Q4'18 18 4,40 GHz 3,00 GHz 24,75 MB SmartCache $1979.00 - $1999.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9960X X Launched Q4'18 16 4,40 GHz 3,10 GHz 22 MB SmartCache $1684.00 - $1699.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9940X X Launched Q4'18 14 4,40 GHz 3,30 GHz 19,25 MB SmartCache $1387.00 - $1399.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9920X X Launched Q4'18 12 4,40 GHz 3,50 GHz 19,25 MB SmartCache $1189.00 - $1199.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900X X Launched Q4'18 10 4,40 GHz 3,50 GHz 19,25 MB SmartCache $989.00 - $999.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9820X X Launched Q4'18 10 4,10 GHz 3,30 GHz 16,5 MB SmartCache $889.00 - $899.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9800X X Launched Q4'18 8 4,40 GHz 3,80 GHz 16,5 MB SmartCache $589.00 - $599.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-7980XE Phiên bản Cực cấp Launched Q3'17 18 4,20 GHz 2,60 GHz 24,75 MB $1979.00 - $1999.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-7960X X Launched Q3'17 16 4,20 GHz 2,80 GHz 22 MB $1684.00 - $1699.00
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7940X X Launched Q3'17 14 4,30 GHz 3,10 GHz 19,25 MB $1387.00 - $1399.00
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7920X X Launched Q3'17 12 4,30 GHz 2,90 GHz 16,5 MB L3 $1189.00 - $1199.00
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7900X X Launched Q2'17 10 4,30 GHz 3,30 GHz 13,75 MB L3 $989.00 - $999.00
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7820X X Launched Q2'17 8 4,30 GHz 3,60 GHz 11 MB L3 $589.00 - $599.00
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7800X X Launched Q2'17 6 4,00 GHz 3,50 GHz 8,25 MB L3 $383.00 - $389.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6970HQ Launched Q1'16 4 3,70 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580 $623.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6920HQ Launched Q3'15 4 3,80 GHz 2,90 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $568.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6870HQ Launched Q1'16 4 3,60 GHz 2,70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580 $434.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6822EQ Launched Q4'15 4 2,80 GHz 2,00 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820HQ Launched Q3'15 4 3,60 GHz 2,70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820HK Launched Q3'15 4 3,60 GHz 2,70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820EQ Launched Q4'15 4 3,50 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6785R Discontinued Q2'16 4 3,90 GHz 3,30 GHz 8 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 580 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700K Discontinued Q3'15 4 4,20 GHz 4,00 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $339.00 - $350.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700T Launched Q3'15 4 3,60 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $303.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700TE Launched Q4'15 4 3,40 GHz 2,40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $303.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700 Launched Q3'15 4 4,00 GHz 3,40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $303.00 - $312.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6770HQ Launched Q1'16 4 3,50 GHz 2,60 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580 $434.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700HQ Launched Q3'15 4 3,50 GHz 2,60 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6660U Launched Q1'16 2 3,40 GHz 2,40 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 540 $415.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6650U Launched Q3'15 2 3,40 GHz 2,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 540 $415.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6600U Launched Q3'15 2 3,40 GHz 2,60 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 520 $393.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6567U Launched Q3'15 2 3,60 GHz 3,30 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 550 $415.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6560U Launched Q3'15 2 3,20 GHz 2,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 540 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6500U Launched Q3'15 2 3,10 GHz 2,50 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 520 $393.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600 Launched Q3'15 4 3,90 GHz 3,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $213.00 - $224.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6685R Discontinued Q2'16 4 3,80 GHz 3,20 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 580 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600K Discontinued Q3'15 4 3,90 GHz 3,50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $242.00 - $243.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600T Launched Q3'15 4 3,50 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6585R Discontinued Q2'16 4 3,60 GHz 2,80 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 580 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500 Launched Q3'15 4 3,60 GHz 3,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $192.00 - $202.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500T Launched Q3'15 4 3,10 GHz 2,50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $192.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500TE Launched Q4'15 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $192.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6402P Discontinued Q4'15 4 3,40 GHz 2,80 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 510 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400 Launched Q3'15 4 3,30 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400T Launched Q3'15 4 2,80 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $182.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440EQ Launched Q4'15 4 3,40 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440HQ Launched Q3'15 4 3,50 GHz 2,60 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6442EQ Launched Q4'15 4 2,70 GHz 1,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6360U Launched Q3'15 2 3,10 GHz 2,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 540 $304.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6350HQ Launched Q1'16 4 3,20 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580 $306.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6300HQ Launched Q3'15 4 3,20 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6300U Launched Q3'15 2 3,00 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 520 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6200U Launched Q3'15 2 2,80 GHz 2,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 520 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6260U Launched Q3'15 2 2,90 GHz 1,80 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 540 $304.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6267U Launched Q3'15 2 3,30 GHz 2,90 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 550 $304.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6287U Launched Q3'15 2 3,50 GHz 3,10 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 550 $304.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300 Launched Q3'15 2 3,80 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $138.00 - $147.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300T Launched Q3'15 2 3,30 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $138.00 - $147.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6320 Launched Q3'15 2 3,90 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $149.00 - $157.00
Bộ xử lý Intel® Core™i3-6100E Launched Q4'15 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100H Launched Q3'15 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100U Launched Q3'15 2 2,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 520 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™i3-6102E Launched Q4'15 2 1,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6157U Launched Q3'16 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 550 $304.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6167U Launched Q3'15 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 550 $304.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100 Launched Q3'15 2 3,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100T Launched Q3'15 2 3,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100TE Launched Q4'15 2 2,70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6006U Launched Q4'16 2 2,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 520 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6098P Discontinued Q4'15 2 3,60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 510 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ m7-6Y75 Launched Q3'15 2 3,10 GHz 1,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 515 $393.00
Bộ xử lý Intel® Core™ m5-6Y57 Launched Q3'15 2 2,80 GHz 1,10 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 515 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ m5-6Y54 Launched Q3'15 2 2,70 GHz 1,10 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 515 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-6Y30 Launched Q3'15 2 2,20 GHz 900 MHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 515 $281.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4520 Launched Q3'15 2 3,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $86.00 - $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500T Launched Q3'15 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500 Launched Q3'15 2 3,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400TE Launched Q4'15 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400T Launched Q3'15 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400 Launched Q3'15 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405Y Launched Q3'15 2 1,50 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 515 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405U Launched Q3'15 2 2,10 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $161.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3920 Launched Q4'15 2 2,90 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3902E Launched Q1'16 2 1,60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900TE Launched Q4'15 2 2,30 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900E Launched Q1'16 2 2,40 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900T Launched Q4'15 2 2,60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900 Launched Q4'15 2 2,80 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3955U Launched Q4'15 2 2,00 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3855U Launched Q4'15 2 1,60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $107.00
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8180 Launched Q3'17 28 3,80 GHz 2,50 GHz 38,5 MB L3 $10009.00 - $10015.00
Intel® Xeon® Platinum 8176F Processor Launched Q3'17 28 3,80 GHz 2,10 GHz 38,5 MB L3 N/A
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8176 Launched Q3'17 28 3,80 GHz 2,10 GHz 38,5 MB L3 $8719.00
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8170 Launched Q3'17 26 3,70 GHz 2,10 GHz 35,75 MB L3 $7405.00 - $7411.00
Intel® Xeon® Platinum 8168 Processor Launched Q3'17 24 3,70 GHz 2,70 GHz 33 MB L3 $5890.00
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8164 Launched Q3'17 26 3,70 GHz 2,00 GHz 35,75 MB L3 $6114.00 - $6120.00
Intel® Xeon® Platinum 8160T Processor Launched Q3'17 24 3,70 GHz 2,10 GHz 33 MB L3 $4936.00
Intel® Xeon® Platinum 8160F Processor Launched Q3'17 24 3,70 GHz 2,10 GHz 33 MB L3 $4856.00
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8160 Launched Q3'17 24 3,70 GHz 2,10 GHz 33 MB L3 $4702.00 - $4708.00
Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor Launched Q3'17 12 3,70 GHz 3,00 GHz 24,75 MB L3 $7007.00
Intel® Xeon® Platinum 8156 Processor Launched Q3'17 4 3,70 GHz 3,60 GHz 16,5 MB L3 $7007.00
Intel® Xeon® Platinum 8153 Processor Launched Q3'17 16 2,80 GHz 2,00 GHz 22 MB L3 $3115.00
Intel® Xeon® Gold 6154 Processor Launched Q3'17 18 3,70 GHz 3,00 GHz 24,75 MB L3 $3543.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6152 Launched Q3'17 22 3,70 GHz 2,10 GHz 30,25 MB L3 $3655.00 - $3661.00
Intel® Xeon® Gold 6150 Processor Launched Q3'17 18 3,70 GHz 2,70 GHz 24,75 MB L3 $3358.00
Intel® Xeon® Gold 6148F Processor Launched Q3'17 20 3,70 GHz 2,40 GHz 27,5 MB L3 $3227.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6148 Launched Q3'17 20 3,70 GHz 2,40 GHz 27,5 MB L3 $3072.00 - $3078.00
Intel® Xeon® Gold 6146 Processor Launched Q3'17 12 4,20 GHz 3,20 GHz 24,75 MB L3 $3286.00
Intel® Xeon® Gold 6144 Processor Launched Q3'17 8 4,20 GHz 3,50 GHz 24,75 MB L3 $2925.00
Intel® Xeon® Gold 6142F Processor Launched Q3'17 16 3,70 GHz 2,60 GHz 22 MB L3 $3101.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6142 Launched Q3'17 16 3,70 GHz 2,60 GHz 22 MB L3 $2946.00 - $2952.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6140 Launched Q3'17 18 3,70 GHz 2,30 GHz 24,75 MB L3 $2445.00 - $2451.00
Intel® Xeon® Gold 6138T Processor Launched Q3'17 20 3,70 GHz 2,00 GHz 27,5 MB L3 $2742.00
Intel® Xeon® Gold 6138P Processor Launched Q2'18 20 3,70 GHz 2,00 GHz 27,5 MB L3 $4937.00
Intel® Xeon® Gold 6138F Processor Launched Q3'17 20 3,70 GHz 2,00 GHz 27,5 MB L3 $2767.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6138 Launched Q3'17 20 3,70 GHz 2,00 GHz 27,5 MB L3 $2612.00 - $2618.00
Intel® Xeon® Gold 6136 Processor Launched Q3'17 12 3,70 GHz 3,00 GHz 24,75 MB L3 $2460.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6134 Launched Q3'17 8 3,70 GHz 3,20 GHz 24,75 MB L3 $2214.00 - $2220.00
Intel® Xeon® Gold 6132 Processor Launched Q3'17 14 3,70 GHz 2,60 GHz 19,25 MB L3 $2111.00
Intel® Xeon® Gold 6130T Processor Launched Q3'17 16 3,70 GHz 2,10 GHz 22 MB L3 $1988.00
Intel® Xeon® Gold 6130F Processor Launched Q3'17 16 3,70 GHz 2,10 GHz 22 MB L3 $2049.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6130 Launched Q3'17 16 3,70 GHz 2,10 GHz 22 MB L3 $1894.00 - $1900.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6128 Launched Q3'17 6 3,70 GHz 3,40 GHz 19,25 MB L3 $1691.00 - $1697.00
Intel® Xeon® Gold 6126T Processor Launched Q3'17 12 3,70 GHz 2,60 GHz 19,25 MB L3 $1865.00
Intel® Xeon® Gold 6126F Processor Launched Q3'17 12 3,70 GHz 2,60 GHz 19,25 MB L3 $1931.00
Intel® Xeon® Gold 6126 Processor Launched Q3'17 12 3,70 GHz 2,60 GHz 19,25 MB L3 $1776.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 5122 Launched Q3'17 4 3,70 GHz 3,60 GHz 16,5 MB L3 $1221.00 - $1227.00
Intel® Xeon® Gold 5120T Processor Launched Q3'17 14 3,20 GHz 2,20 GHz 19,25 MB L3 $1727.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 5120 Launched Q3'17 14 3,20 GHz 2,20 GHz 19,25 MB L3 $1555.00 - $1561.00
Intel® Xeon® Gold 5119T Processor Launched Q3'17 14 3,20 GHz 1,90 GHz 19,25 MB L3 $1555.00
Intel® Xeon® Gold 5118 Processor Launched Q3'17 12 3,20 GHz 2,30 GHz 16,5 MB L3 $1273.00
Intel® Xeon® Gold 5115 Processor Launched Q3'17 10 3,20 GHz 2,40 GHz 13,75 MB L3 $1221.00
Intel® Xeon® Silver 4116T Processor Launched Q3'17 12 3,00 GHz 2,10 GHz 16,5 MB L3 $1112.00
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4116 Launched Q3'17 12 3,00 GHz 2,10 GHz 16,5 MB L3 $1002.00 - $1012.00
Intel® Xeon® Silver 4114T Processor Launched Q3'17 10 3,00 GHz 2,20 GHz 13,75 MB L3 $773.00
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4114 Launched Q3'17 10 3,00 GHz 2,20 GHz 13,75 MB L3 $694.00 - $704.00
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4112 Launched Q3'17 4 3,00 GHz 2,60 GHz 8,25 MB L3 $473.00 - $483.00
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4110 Launched Q3'17 8 3,00 GHz 2,10 GHz 11 MB L3 $501.00 - $511.00
Intel® Xeon® Silver 4109T Processor Launched Q3'17 8 3,00 GHz 2,00 GHz 11 MB L3 $501.00
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4108 Launched Q3'17 8 3,00 GHz 1,80 GHz 11 MB L3 $417.00 - $427.00
Bộ xử lý Đồng Intel® Xeon® 3106 Launched Q3'17 8 1,70 GHz 11 MB L3 $306.00 - $316.00
Bộ xử lý Đồng Intel® Xeon® 3104 Launched Q3'17 6 1,70 GHz 8,25 MB L3 $213.00 - $223.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1585 v5 Launched Q2'16 4 3,90 GHz 3,50 GHz 8 MB Intel® Iris® Pro Graphics P580 $556.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1585L v5 Launched Q2'16 4 3,70 GHz 3,00 GHz 8 MB Intel® Iris® Pro Graphics P580 $445.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1578L v5 Launched Q2'16 4 3,40 GHz 2,00 GHz 8 MB Intel® Iris® Pro Graphics P580 $449.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1575M v5 Launched Q1'16 4 3,90 GHz 3,00 GHz 8 MB SmartCache Intel® Iris® Pro Graphics P580 $1207.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1565L v5 Launched Q2'16 4 3,50 GHz 2,50 GHz 8 MB Intel® Iris® Pro Graphics P580 $417.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1558L v5 Launched Q2'16 4 3,30 GHz 1,90 GHz 8 MB $396.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1545M v5 Launched Q1'16 4 3,80 GHz 2,90 GHz 8 MB SmartCache Intel® Iris® Pro Graphics P580 $679.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1535M v5 Launched Q3'15 4 3,80 GHz 2,90 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® P530 $623.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1515M v5 Launched Q1'16 4 3,70 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache Intel® Iris® Pro Graphics P580 $489.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1505M v5 Launched Q3'15 4 3,70 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® P530 $434.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1505L v5 Launched Q4'15 4 2,80 GHz 2,00 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® P530 $433.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v5 Launched Q4'15 4 4,00 GHz 3,70 GHz 8 MB SmartCache $612.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v5 Launched Q4'15 4 4,00 GHz 3,60 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® P530 $339.00 - $350.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v5 Launched Q4'15 4 4,00 GHz 3,60 GHz 8 MB SmartCache $328.00 - $339.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1268L v5 Launched Q4'15 4 3,40 GHz 2,40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® P530 $377.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1260L v5 Launched Q4'15 4 3,90 GHz 2,90 GHz 8 MB SmartCache $294.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v5 Launched Q4'15 4 3,90 GHz 3,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® P530 $284.00 - $294.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240L v5 Launched Q4'15 4 3,20 GHz 2,10 GHz 8 MB SmartCache $278.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v5 Launched Q4'15 4 3,90 GHz 3,50 GHz 8 MB SmartCache $272.00 - $282.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1235L v5 Launched Q4'15 4 3,00 GHz 2,00 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® P530 $250.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v5 Launched Q4'15 4 3,80 GHz 3,40 GHz 8 MB SmartCache $250.00 - $261.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v5 Launched Q4'15 4 3,70 GHz 3,30 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® P530 $213.00 - $224.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v5 Launched Q4'15 4 3,50 GHz 3,00 GHz 8 MB SmartCache $193.00 - $203.00
Intel® Xeon® D-2187NT Processor Launched Q1'18 16 3,00 GHz 2,00 GHz 22 MB $1989.00
Intel® Xeon® D-2183IT Processor Launched Q1'18 16 3,00 GHz 2,20 GHz 22 MB $1764.00
Intel® Xeon® D-2177NT Processor Launched Q1'18 14 3,00 GHz 1,90 GHz 19 MB $1443.00
Intel® Xeon® D-2173IT Processor Launched Q1'18 14 3,00 GHz 1,70 GHz 19 MB $1229.00
Intel® Xeon® D-2166NT Processor Launched Q1'18 12 3,00 GHz 2,00 GHz 17 MB $1005.00
Intel® Xeon® D-2163IT Processor Launched Q1'18 12 3,00 GHz 2,10 GHz 17 MB $930.00
Intel® Xeon® D-2161I Processor Launched Q1'18 12 3,00 GHz 2,20 GHz 16,5 MB L2 $962.00
Intel® Xeon® D-2146NT Processor Launched Q1'18 8 3,00 GHz 2,30 GHz 11 MB $641.00
Intel® Xeon® D-2145NT Processor Launched Q1'18 8 3,00 GHz 1,90 GHz 11 MB $502.00
Intel® Xeon® D-2143IT Processor Launched Q1'18 8 3,00 GHz 2,20 GHz 11 MB $566.00
Intel® Xeon® D-2142IT Processor Launched Q1'18 8 3,00 GHz 1,90 GHz 11 MB $438.00
Intel® Xeon® D-2141I Processor Launched Q1'18 8 3,00 GHz 2,20 GHz 11 MB $555.00
Intel® Xeon® D-2123IT Processor Launched Q1'18 4 3,00 GHz 2,20 GHz 8 MB $213.00
Intel® Xeon® W-3175X Processor Launched Q4'18 28 3,80 GHz 3,10 GHz 38,5 MB $2999.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2123 Launched Q3'17 4 3,90 GHz 3,60 GHz 8,25 MB $294.00
Intel® Xeon® W-2125 Processor Launched Q3'17 4 4,50 GHz 4,00 GHz 8,25 MB $444.00
Intel® Xeon® W-2133 Processor Launched Q3'17 6 3,90 GHz 3,60 GHz 8,25 MB $617.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2135 Launched Q3'17 6 4,50 GHz 3,70 GHz 8,25 MB $835.00
Intel® Xeon® W-2145 Processor Launched Q3'17 8 4,50 GHz 3,70 GHz 11 MB $1113.00
Intel® Xeon® W-2155 Processor Launched Q3'17 10 4,50 GHz 3,30 GHz 13,75 MB $1440.00
Intel® Xeon® W-2175 Processor Launched Q4'17 14 4,30 GHz 2,50 GHz 19 MB $1947.00
Intel® Xeon® W-2195 Processor Launched Q3'17 18 4,30 GHz 2,30 GHz 24,75 MB $2553.00
Chipset Intel® Z170 Launched Q3'15 $47.00
Chipset Intel® Q170 Launched Q3'15 $47.00
Chipset Intel® H170 Launched Q3'15 $32.00
Chipset Intel® Q150 Launched Q3'15 $43.00
Chipset Intel® B150 Launched Q3'15 $28.00
Chipset Intel® H110 Launched Q3'15 $26.00
Chipset di động Intel® HM175 Launched Q1'17 $48.00
Chipset di động Intel® QM175 Launched Q1'17 $48.00
Chipset di động Intel® HM170 Launched Q3'15 $48.00
Chipset di động Intel® QM170 Launched Q3'15 $48.00
Chipset di động Intel® CM238 Launched Q1'17 $50.00
Chipset di động Intel® CM236 Launched Q3'15 $50.00
Chipset Intel® C236 Launched Q4'15 $49.00
Chipset Intel® C232 Launched Q4'15 $34.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.