Chipset Intel® dòng 7

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® Q77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Chipset Intel® Q75 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 6.7 W
Chipset di động Intel® QM77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset di động Intel® QS77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 3.6 W
Chipset Intel® X79 Discontinued 2.0 2.0 Không 7.8 W
Chipset Intel® Z77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 6.7 W
Chipset Intel® H77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 6.7 W
Chipset Intel® Z75 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 6.7 W
Chipset Intel® B75 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Chipset di động Intel® HM77 Express Launched 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset di động Intel® UM77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 3 W
Chipset di động Intel® HM76 Express Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset di động Intel® HM75 Express Discontinued 2.0 2.0 Không 4.1 W
Chipset di động Intel® HM70 Express Launched 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W