Chipset Intel® dòng 7

Tên sản phẩm
Tình trạng
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 3.6 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued 2.0 2.0 4.1 W
Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 3 W
Discontinued 2.0 2.0 7.8 W