Chipset Intel® dòng 9

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® X99 Launched 5 GT/s Gen 2 3.0 and 2.0 Không 6.5 W
Chipset Intel® Z97 Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® H97 Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W