Chipset Intel® Z97

Thông số kỹ thuật

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-5775C Processor Discontinued Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200 9342

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 5

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-4790K Processor Discontinued Q2'14 4 4.40 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 88 W Đồ họa HD Intel® 4600 9564
Intel® Core™ i7-4770K Processor Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W Đồ họa HD Intel® 4600 9572
Intel® Core™ i7-4765T Processor Discontinued Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4600 9579
Intel® Core™ i7-4770 Processor Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W Đồ họa HD Intel® 4600 9582
Intel® Core™ i7-4770R Processor Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 9588
Intel® Core™ i7-4770S Processor Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 4600 9593
Intel® Core™ i7-4770T Processor Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4600 9598
Intel® Core™ i7-4770TE Processor Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4600 9601
Intel® Core™ i7-4771 Processor Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W Đồ họa HD Intel® 4600 9602
Intel® Core™ i7-4785T Processor Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4600 9606
Intel® Core™ i7-4790 Processor Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W Đồ họa HD Intel® 4600 9608
Intel® Core™ i7-4790S Processor Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 4600 9612
Intel® Core™ i7-4790T Processor Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4600 9615

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i5-4670 Processor Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W Đồ họa HD Intel® 4600 9664
Intel® Core™ i5-4670K Processor Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W Đồ họa HD Intel® 4600 9670
Intel® Core™ i5-4670R Processor Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 9677
Intel® Core™ i5-4670S Processor Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 4600 9680
Intel® Core™ i5-4670T Processor Discontinued Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4600 9683
Intel® Core™ i5-4690 Processor Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W Đồ họa HD Intel® 4600 9686
Intel® Core™ i5-4690K Processor Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 88 W Đồ họa HD Intel® 4600 9690
Intel® Core™ i5-4690S Processor Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 4600 9698
Intel® Core™ i5-4690T Processor Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4600 9701
Intel® Core™ i5-4570 Processor Discontinued Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W Đồ họa HD Intel® 4600 9703
Intel® Core™ i5-4570R Processor Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 9709
Intel® Core™ i5-4570S Processor Launched Q2'13 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 4600 9714
Intel® Core™ i5-4570T Processor Discontinued Q2'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4600 9720
Intel® Core™ i5-4570TE Processor Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4600 9728
Intel® Core™ i5-4590 Processor Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W Đồ họa HD Intel® 4600 9730
Intel® Core™ i5-4590S Processor Launched Q2'14 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 4600 9736
Intel® Core™ i5-4590T Processor Launched Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4600 9739
Intel® Core™ i5-4460T Processor Discontinued Q2'14 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4600 9759
Intel® Core™ i5-4460S Processor Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 4600 9761
Intel® Core™ i5-4460 Processor Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W Đồ họa HD Intel® 4600 9764
Intel® Core™ i5-4440S Processor Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 4600 9769
Intel® Core™ i5-4440 Processor Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W Đồ họa HD Intel® 4600 9775
Intel® Core™ i5-4430S Processor Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 4600 9780
Intel® Core™ i5-4430 Processor Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W Đồ họa HD Intel® 4600 9783

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i3-4330 Processor Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa HD Intel® 4600 9882
Intel® Core™ i3-4330T Processor Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4600 9890
Intel® Core™ i3-4330TE Processor Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4600 9893
Intel® Core™ i3-4340 Processor Discontinued Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa HD Intel® 4600 9895
Intel® Core™ i3-4340TE Processor Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4600 9903
Intel® Core™ i3-4350 Processor Discontinued Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa HD Intel® 4600 9905
Intel® Core™ i3-4350T Processor Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4600 9909
Intel® Core™ i3-4360 Processor Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa HD Intel® 4600 9912
Intel® Core™ i3-4360T Processor Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4600 9916
Intel® Core™ i3-4370 Processor Discontinued Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa HD Intel® 4600 9919
Intel® Core™ i3-4370T Processor Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 4600 9924
Intel® Core™ i3-4170T Processor Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 4400 9958
Intel® Core™ i3-4170 Processor Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB 54 W Đồ họa HD Intel® 4400 9960
Intel® Core™ i3-4160T Processor Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4400 9965
Intel® Core™ i3-4160 Processor Discontinued Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa HD Intel® 4400 9969
Intel® Core™ i3-4150T Processor Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4400 9974
Intel® Core™ i3-4150 Processor Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa HD Intel® 4400 9978
Intel® Core™ i3-4130T Processor Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4400 9983
Intel® Core™ i3-4130 Processor Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa HD Intel® 4400 9990

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver hành cho Dòng Intel® 8/9/100 và Dòng Chipset Intel® C220/C610

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Hỗ trợ ép xung

Ép xung cho biết khả năng để đạt được tần số lõi, đồ họa và bộ nhớ cao bằng cách tăng riêng từng tốc độ đồng hồ bộ xử lý mà không ảnh hưởng đến các thành phần hệ thống khác

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Số DIMM trên mỗi kênh

Số DIMM trên mỗi Kênh cho biết số lượng mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép được hỗ trợ cho mỗi kênh bộ nhớ của bộ xử lý

Đồ họa tích hợp

Đồ họa tích hợp cho phép chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc, hiệu suất đồ họa nhanh hơn và các tùy chọn hiển thị linh hoạt mà không cần card đồ họa riêng.

Đầu ra đồ họa

Đầu ra đồ họa xác định các giao diện có sẵn để giao tiếp với các thiết bị hiển thị.

Hỗ trợ PCI

Hỗ trợ PCI cho biết loại hỗ trợ cho chuẩn Kết nối thành phần ngoại vi nhanh

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Phiên bản cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Phiên bản cho biết thông số kỹ thuật của PCI Express mà cổng của bộ xử lý hỗ trợ. Chú ý: Sửa đổi PCI Express thực tế của bộ xử lý sẽ được xác định hoặc giới hạn bởi giá trị của thuộc tính chipset này ngay cả khi bộ xử lý được thiết kế cho phiên bản cao hơn.

Cấu hình cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Cấu hình cho biết số cổng và khả năng phân nhánh mà cổng PCI Express của bộ xử lý hỗ trợ. Chú ý: Cấu hình PCI Express thực tế của bộ xử lý sẽ được xác định hoặc giới hạn bởi giá trị của thuộc tính chipset này ngay cả khi bộ xử lý có khả năng cấu hình bổ sung.

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)

Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) tiếp tục từ hỗ trợ hiện có dành cho IA-32 (VT-x) và khả năng ảo hóa của bộ xử lý Itanium® (VT-i) bổ sung hỗ trợ mới cho ảo hóa thiết bị I/O. Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) có thể giúp người dùng cuối cung cấp sự bảo mật và độ tin cậy của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu năng của thiết bị I/O trong môi trường ảo hóa.

Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®

Chương trình cơ sở dộng cơ quản lý Intel® sử dụng các khả năng của nền tảng tích hợp và các ứng dụng quản lý cũng như bảo mật để quản lý từ xa các tài sản điện toán được nối mạng ngoài phạm vi.

Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® mang đến khả năng bảo vệ, hiệu suất và khả năng mở rộng dành cho nền tảng để bàn và di động. Cho dù sử dụng một hay nhiều ổ cứng, người dùng cũng có thể tận dụng hiệu năng nâng cao và giảm mức tiêu thụ điện. Khi sử dụng nhiều hơn một ổ, người dùng có thể cần thêm bảo vệ để phòng mất dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng. Công nghệ có sau công nghệ Intel® Matrix Storage.

Công Nghệ Kết Nối Thông Minh Intel®

Công nghệ kết nối thông minh Intel® tự động cập nhật các ứng dụng như email và mạng xã hội khi máy tính ở chế độ ngủ. Với Công nghệ kết nối thông minh Intel, bạn không cần chờ đợi các ứng dụng cập nhật mỗi khi bật máy trở lại.

Công nghệ phản hồi thông minh Intel®

Công nghệ Intel® Smart Response kết hợp hiệu năng nhanh của một ổ đĩa thể rắn nhỏ với dung lượng lớn của một ổ cứng.

Công nghệ khởi động nhanh Intel®

Công nghệ khởi động nhanh Intel® cho phép hệ thống khôi phục nhanh từ trạng thái ngủ đông.