Chipset Intel® H97

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số bộ nhớ

Đồ họa Bộ xử lý

Thông số gói

  • Kích thước gói 23mm x 22mm

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775C Launched Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790K Discontinued Q2'14 4 4.40 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770K Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4765T Discontinued Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770 Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770R Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770S Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770T Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770TE Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4771 Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4785T Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790 Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790S Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790T Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675C Launched Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670 Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670K Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670R Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670S Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670T Discontinued Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690 Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690K Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690S Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690T Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570 Discontinued Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570R Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570S Launched Q2'13 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570T Discontinued Q2'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570TE Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590S Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590 Launched Q2'14 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590T Launched Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460T Discontinued Q2'14 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460S Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460 Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430S Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430 Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330 Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330T Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330TE Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340 Discontinued Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340TE Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350 Discontinued Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350T Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360 Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360T Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370 Discontinued Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370T Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170T Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170 Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150T Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150 Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130T Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130 Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1850 Discontinued Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840T Discontinued Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840 Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1830 Discontinued Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820T Discontinued Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820 Launched Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Số DIMM trên mỗi kênh

Số DIMM trên mỗi Kênh cho biết số lượng mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép được hỗ trợ cho mỗi kênh bộ nhớ của bộ xử lý

Đồ họa tích hợp

Đồ họa tích hợp cho phép chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc, hiệu suất đồ họa nhanh hơn và các tùy chọn hiển thị linh hoạt mà không cần card đồ họa riêng.

Đầu ra đồ họa

Đầu ra đồ họa xác định các giao diện có sẵn để giao tiếp với các thiết bị hiển thị.

Hỗ trợ PCI

Hỗ trợ PCI cho biết loại hỗ trợ cho chuẩn Kết nối thành phần ngoại vi nhanh

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Phiên bản cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Phiên bản cho biết thông số kỹ thuật của PCI Express mà cổng của bộ xử lý hỗ trợ. Chú ý: Sửa đổi PCI Express thực tế của bộ xử lý sẽ được xác định hoặc giới hạn bởi giá trị của thuộc tính chipset này ngay cả khi bộ xử lý được thiết kế cho phiên bản cao hơn.

Cấu hình cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Cấu hình cho biết số cổng và khả năng phân nhánh mà cổng PCI Express của bộ xử lý hỗ trợ. Chú ý: Cấu hình PCI Express thực tế của bộ xử lý sẽ được xác định hoặc giới hạn bởi giá trị của thuộc tính chipset này ngay cả khi bộ xử lý có khả năng cấu hình bổ sung.

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)

Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) tiếp tục từ hỗ trợ hiện có dành cho IA-32 (VT-x) và khả năng ảo hóa của bộ xử lý Itanium® (VT-i) bổ sung hỗ trợ mới cho ảo hóa thiết bị I/O. Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) có thể giúp người dùng cuối cung cấp sự bảo mật và độ tin cậy của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu năng của thiết bị I/O trong môi trường ảo hóa.

Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™

Công nghệ Intel® vPro™ là một tập hợp các khả năng bảo mật và quản lý được tích hợp vào bộ xử lý nằm giải quyết bốn lĩnh vực bảo mật CNTT quan trọng: 1) Quản lý đe dọa, bao gồm bảo vệ khỏi rootkit, virus và phần mềm độc hại 2) Bảo vệ danh tính và điểm truy cập trên web 3) Bảo vệ dữ liệu cá nhân và kinh doanh bí mật 4) Giám sát từ xa và cục bộ, sửa chữa và sửa PC và máy trạm.

Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®

Chương trình cơ sở dộng cơ quản lý Intel® sử dụng các khả năng của nền tảng tích hợp và các ứng dụng quản lý cũng như bảo mật để quản lý từ xa các tài sản điện toán được nối mạng ngoài phạm vi.

Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® mang đến khả năng bảo vệ, hiệu suất và khả năng mở rộng dành cho nền tảng để bàn và di động. Cho dù sử dụng một hay nhiều ổ cứng, người dùng cũng có thể tận dụng hiệu năng nâng cao và giảm mức tiêu thụ điện. Khi sử dụng nhiều hơn một ổ, người dùng có thể cần thêm bảo vệ để phòng mất dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng. Công nghệ có sau công nghệ Intel® Matrix Storage.

Công Nghệ Kết Nối Thông Minh Intel®

Công nghệ kết nối thông minh Intel® tự động cập nhật các ứng dụng như email và mạng xã hội khi máy tính ở chế độ ngủ. Với Công nghệ kết nối thông minh Intel, bạn không cần chờ đợi các ứng dụng cập nhật mỗi khi bật máy trở lại.

Công nghệ phản hồi thông minh Intel®

Công nghệ Intel® Smart Response kết hợp hiệu năng nhanh của một ổ đĩa thể rắn nhỏ với dung lượng lớn của một ổ cứng.

Công nghệ khởi động nhanh Intel®

Công nghệ khởi động nhanh Intel® cho phép hệ thống khôi phục nhanh từ trạng thái ngủ đông.