Dòng Intel® Wireless Gigabit Sink W13000

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Q2'18 802.11ad 4.62 Gb/s Gigabit
Q4'15 802.11ad multi-Gbps IO Gigabit