Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR1000

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
SupportedCPUSocket
Q2'06 Discontinued 1U Rack
Q2'06 Discontinued 1U Rack