Các tính năng ưu việt của Intel® RAID

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch RAIDLevel NumInternalPorts NumExternalPorts EmbeddedMemorySize So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Lai RAID 5 Discontinued Activation Key
Nguồn cung cấp cao Intel® RAID Discontinued Activation Key
Intel® RAID Drive Encryption Management
(Gen2)
Launched Activation Key
Intel® RAID SSD Cache with Fast Path I/O
(Gen2)
Discontinued Activation Key
Quản lý Mã hóa Ổ đĩa Intel® RAID Discontinued Activation Key
Ảnh chụp nhanh về Khôi phục Nhanh Intel® RAID Discontinued Activation Key
Bộ nhớ đệm Intel® RAID SSD có Đường dẫn nhanh *truy/xuất Discontinued Activation Key

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.