Intel® 82577 Gigabit Ethernet PHY

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82577LC Discontinued
Ethernet Intel® 82577LM Gigabit PHY Discontinued