Thiết bị cấu hình FPGA Intel® EPCQ-A

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
Tùy chọn gói
Q3'17 16-pin SOIC
Q3'17 8-pin SOIC
Q3'17 8-pin SOIC
Q3'17 8-pin SOIC
Q3'17 16-pin SOIC