FPGA Cyclone® IV E

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2009 10000 23 414 Kb 179 E144, U256, F256
2009 114000 266 3.888 Mb 528 F484, F780
2009 15000 56 504 Kb 343 E144, M164, M256, U256, F256, F484
2009 22000 66 594 Kb 153 E144, U256, F256
2009 29000 66 594 Kb 532 U484, F324, F484, F780
2009 40000 116 1.134 Mb 532 U484, F324, F484, F780
2009 56000 154 2.34 Mb 374 U484, F484, F780
2009 6000 15 270 Kb 179 E144, U256, F256
2009 75000 200 2.745 Mb 426 U484, F484, F780