Cyclone® IV EP4CE55 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C8LN

 • MM# 967042
 • Mã THÔNG SỐ SR5WR
 • Mã đặt hàng EP4CE55F29C8LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699740

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23A7N

 • MM# 967313
 • Mã THÔNG SỐ SR64C
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23A7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695337744300

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C7

 • MM# 967314
 • Mã THÔNG SỐ SR64D
 • Mã đặt hàng EP4CE55F29C7
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691848

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C8L

 • MM# 967315
 • Mã THÔNG SỐ SR64E
 • Mã đặt hàng EP4CE55F29C8L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693215

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29I7

 • MM# 967316
 • Mã THÔNG SỐ SR64F
 • Mã đặt hàng EP4CE55F29I7
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694149

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29I7N

 • MM# 967317
 • Mã THÔNG SỐ SR64G
 • Mã đặt hàng EP4CE55F29I7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694897744798

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C8

 • MM# 970220
 • Mã THÔNG SỐ SR8HW
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23C8
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697449

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C9L

 • MM# 970222
 • Mã THÔNG SỐ SR8HY
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23C9L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695586

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C6N

 • MM# 970223
 • Mã THÔNG SỐ SR8HZ
 • Mã đặt hàng EP4CE55F29C6N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696526744355

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C8

 • MM# 970224
 • Mã THÔNG SỐ SR8J0
 • Mã đặt hàng EP4CE55F29C8
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700045

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C9L

 • MM# 970225
 • Mã THÔNG SỐ SR8J1
 • Mã đặt hàng EP4CE55F29C9L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694680

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C9LN

 • MM# 970226
 • Mã THÔNG SỐ SR8J2
 • Mã đặt hàng EP4CE55F29C9LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698953

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29I8L

 • MM# 970227
 • Mã THÔNG SỐ SR8J3
 • Mã đặt hàng EP4CE55F29I8L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692711

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23I7

 • MM# 971167
 • Mã THÔNG SỐ SR9DA
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23I7
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702780

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23I8LN

 • MM# 971168
 • Mã THÔNG SỐ SR9DB
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23I8LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698801746406

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C7N

 • MM# 971169
 • Mã THÔNG SỐ SR9DC
 • Mã đặt hàng EP4CE55F29C7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692205744754

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C8N

 • MM# 971170
 • Mã THÔNG SỐ SR9DD
 • Mã đặt hàng EP4CE55F29C8N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694358746436

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55U19I7N

 • MM# 971171
 • Mã THÔNG SỐ SR9DE
 • Mã đặt hàng EP4CE55U19I7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702802744500

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C6

 • MM# 971903
 • Mã THÔNG SỐ SRAH0
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23C6
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691780

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C7N

 • MM# 971904
 • Mã THÔNG SỐ SRAH1
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23C7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701934746267

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23I7N

 • MM# 971905
 • Mã THÔNG SỐ SRAH2
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23I7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701150745722

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29C6

 • MM# 971906
 • Mã THÔNG SỐ SRAH3
 • Mã đặt hàng EP4CE55F29C6
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695674

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C6N

 • MM# 972525
 • Mã THÔNG SỐ SRAMN
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23C6N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694523745319

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23I8L

 • MM# 972526
 • Mã THÔNG SỐ SRAMP
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23I8L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694620

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F29I8LN

 • MM# 972527
 • Mã THÔNG SỐ SRAMQ
 • Mã đặt hàng EP4CE55F29I8LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698944

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C8L

 • MM# 973202
 • Mã THÔNG SỐ SRB5C
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23C8L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700616

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C8LN

 • MM# 973203
 • Mã THÔNG SỐ SRB5D
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23C8LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694141

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C7

 • MM# 974423
 • Mã THÔNG SỐ SRCGN
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23C7
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694627

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C8N

 • MM# 974424
 • Mã THÔNG SỐ SRCGP
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23C8N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702200744370

Cyclone® IV EP4CE55 FPGA EP4CE55F23C9LN

 • MM# 974425
 • Mã THÔNG SỐ SRCGQ
 • Mã đặt hàng EP4CE55F23C9LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696310746074

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR9DA

SRB5D

SRB5C

SR9DE

SR9DD

SR9DC

SR9DB

SRAMQ

SRAMP

SRAMN

SR8J3

SR8J2

SR8J1

SRCGQ

SRAH3

SRCGP

SRAH2

SRAH1

SRCGN

SRAH0

SR5WR

SR8J0

SR64D

SR64C

SR8HZ

SR64G

SR8HY

SR64F

SR64E

SR8HW

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.