FPGA SoC Cyclone® V SX

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Logic Elements (LE) Digital Signal Processing (DSP) Blocks Maximum Embedded Memory Package Options So sánh
Tất cả | Không có
Cyclone® V 5CSXC5 FPGA Launched 2012 85000 87 4.45 Mb U672, F896
Cyclone® V 5CSXC4 FPGA Launched 2012 40000 84 2.931 Mb U672
Cyclone® V 5CSXC6 FPGA Launched 2012 110000 112 6.191 Mb U672, F896
Cyclone® V 5CSXC2 FPGA Launched 2012 25000 36 1.538 Mb U672