Intel® 300 Series Desktop Chipsets

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Z390 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 Không 6 W
Intel® Z370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Intel® Q370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 6 W
Intel® H370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 Không 6 W
Intel® B365 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Intel® B360 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 Không 6 W
Intel® H310 Chipset Launched 5 GT/s 2.0 3.1/2.0 6 W