Maple Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Q4'15 802.11ac/ad 867 Mbps 2x2
Q2'18 802.11ad 4.62 Gb/s Gigabit
Q4'15 802.11ad multi-Gbps IO Gigabit