Skylake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7900X X
(13.75M bộ nhớ đệm, tối đa 4.30 GHz)
Discontinued Q2'17 10 4.30 GHz 3.30 GHz 13.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7820X X
(11M bộ nhớ đệm, tối đa 4.30 GHz)
Discontinued Q2'17 8 4.30 GHz 3.60 GHz 11 MB L3 Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7800X X
(8.25M bộ nhớ đệm, tối đa 4.00 GHz)
Discontinued Q2'17 6 4.00 GHz 3.50 GHz 8.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-7960X X
(22M bộ nhớ đệm, l ên đến 4,20 GHz)
Discontinued Q3'17 16 4.20 GHz 2.80 GHz 22 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7920X X
(16,5M bộ nhớ đệm, l ên đến 4,30 GHz)
Discontinued Q3'17 12 4.30 GHz 2.90 GHz 16.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-7980XE Phi ên bản Cực cấp
(24,75M bộ nhớ đệm, l ên đến 4,20 GHz)
Discontinued Q3'17 18 4.20 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7940X X
(19,25M bộ nhớ đệm, l ên đến 4,30 GHz)
Discontinued Q3'17 14 4.30 GHz 3.10 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9820X X
(16,5M bộ nhớ đệm, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q4'18 10 4.10 GHz 3.30 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9800X X
(16,5M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q4'18 8 4.40 GHz 3.80 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900X X
(19,25M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q4'18 10 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9920X X
(19,25M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q4'18 12 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9960X X
(22M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q4'18 16 4.40 GHz 3.10 GHz 22 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9980XE Phiên bản Cực cấp
(24,75M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q4'18 18 4.40 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9940X X
(19,25M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q4'18 14 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700T
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3.60 GHz)
Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700TE
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6600U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.40 GHz)
Launched Q3'15 2 3.40 GHz 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6500U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.10 GHz)
Launched Q3'15 2 3.10 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700K
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 4,20 GHz)
Discontinued Q3'15 4 4.20 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 4.00 GHz)
Launched Q3'15 4 4.00 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700HQ
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.50 GHz)
Launched Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820HK
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 3.60 GHz)
Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820HQ
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 3.60 GHz)
Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6920HQ
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 3.80 GHz)
Launched Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820EQ
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Launched Q4'15 4 3.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6822EQ
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 2,80 GHz)
Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6560U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3.20 GHz)
Launched Q3'15 2 3.20 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6567U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3.60 GHz)
Launched Q3'15 2 3.60 GHz 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6660U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3.40 GHz)
Launched Q1'16 2 3.40 GHz 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6650U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.40 GHz)
Launched Q3'15 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6970HQ
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3.70 GHz)
Launched Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6785R
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 3.90 GHz)
Discontinued Q2'16 4 3.90 GHz 3.30 GHz 8 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6870HQ
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3.60 GHz)
Launched Q1'16 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6770HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3.50 GHz)
Launched Q1'16 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600T
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3.50 GHz)
Discontinued Q3'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6300U
(3M bộ nhớ đệm, lên đến 3.00 GHz)
Launched Q3'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600K
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3,90 GHz)
Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6200U
(3M bộ nhớ đệm, lên đến 2.80 GHz)
Launched Q3'15 2 2.80 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500T
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3.10 GHz)
Discontinued Q3'15 4 3.10 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.60 GHz)
Launched Q3'15 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.30 GHz)
Discontinued Q3'15 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500TE
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q4'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400T
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 2.80 GHz)
Discontinued Q3'15 4 2.80 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.90 GHz)
Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6300HQ
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.20 GHz)
Launched Q3'15 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440EQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440HQ
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.50 GHz)
Launched Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6442EQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 2,70 GHz)
Launched Q4'15 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6287U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.50 GHz)
Launched Q3'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6360U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.10 GHz)
Launched Q3'15 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6267U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.30 GHz)
Launched Q3'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6260U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 2.90 GHz)
Launched Q3'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6350HQ
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.20 GHz)
Launched Q1'16 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6585R
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3,60 GHz)
Discontinued Q2'16 4 3.60 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6685R
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.80 GHz)
Discontinued Q2'16 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6402P
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.40 GHz)
Discontinued Q4'15 4 3.40 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100U
(3M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Launched Q3'15 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100TE
(4M bộ nhớ đệm, 2,70 GHz)
Launched Q4'15 2 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100H
(3M bộ nhớ đệm, 2.70 GHz)
Launched Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300T
(Bộ nhớ đệm 4M, 3.30 GHz)
Discontinued Q3'15 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6167U
(3M bộ nhớ đệm, 2.70 GHz)
Launched Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100
(Bộ nhớ đệm 3M, 3,70 GHz)
Launched Q3'15 2 3.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6006U
(3M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q4'16 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™i3-6100E
(3M bộ nhớ đệm, 2,70 GHz)
Launched Q4'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™i3-6102E
(3M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Launched Q4'15 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300
(4M bộ nhớ đệm, 3.80 GHz)
Discontinued Q3'15 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6320
(4M bộ nhớ đệm, 3.90 GHz)
Discontinued Q3'15 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100T
(Bộ nhớ đệm 3M, 3.20 GHz)
Discontinued Q3'15 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6098P
(3M bộ nhớ đệm, 3.60 GHz)
Discontinued Q4'15 2 3.60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6157U
(3M bộ nhớ đệm, 2.40 GHz)
Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ m7-6Y75
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3.10 GHz)
Launched Q3'15 2 3.10 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Core™ m5-6Y54
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,70 GHz)
Launched Q3'15 2 2.70 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Core™ m5-6Y57
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2.80 GHz)
Launched Q3'15 2 2.80 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-6Y30
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,20 GHz)
Launched Q3'15 2 2.20 GHz 900 MHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400
(3M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz)
Launched Q3'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400T
(3M Bộ nhớ đệm, 2,90 GHz)
Discontinued Q3'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500T
(Bộ nhớ đệm 3M, 3,00 GHz)
Discontinued Q3'15 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400TE
(3M Bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Launched Q4'15 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500
(Bộ nhớ đệm 3M, 3,50 GHz)
Discontinued Q3'15 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4520
(Bộ nhớ đệm 3M, 3,60 GHz)
Discontinued Q3'15 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405U
(Bộ nhớ đệm 2M, 2,10 GHz)
Launched Q3'15 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405Y
(Bộ nhớ đệm 2M, 1,50 GHz)
Launched Q3'15 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900E
(2M bộ nhớ đệm, 2.40 GHz)
Launched Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3920
(2M bộ nhớ đệm, 2.90 GHz)
Discontinued Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900T
(2M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Discontinued Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3902E
(2M bộ nhớ đệm, 1.60 GHz)
Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900
(2M bộ nhớ đệm, 2.80 GHz)
Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900TE
(2M bộ nhớ đệm, 2.30 GHz)
Launched Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3855U
(2M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz)
Launched Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3955U
(2M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 5122
(bộ nhớ đệm 16,5M, 3.60 GHz)
Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6142
(bộ nhớ đệm 22M, 2.60 GHz)
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8153
(bộ nhớ đệm cache 22M, 2,00 GHz)
Launched Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6138
(bộ nhớ đệm 27,5M, 2.00 GHz)
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8156
(bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,60 GHz)
Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6148
(bộ nhớ đệm 27,5M, 2.40 GHz)
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5120T
(bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,20 GHz)
Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8158
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,00 GHz)
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8176
(bộ nhớ đệm 38,5M, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6136
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,00 GHz)
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6150
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,70 GHz)
Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8160
(bộ nhớ đệm 33M, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4116
(bộ nhớ đệm 16,5M, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6152
(bộ nhớ đệm 30,25M, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6130
(bộ nhớ đệm 22M, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6128
(bộ nhớ đệm 19,25M, 3.40 GHz)
Launched Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5118
(bộ nhớ đệm cache 16,5M, 2,30 GHz)
Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8164
(bộ nhớ đệm 35,75M, 2.00 GHz)
Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6134
(bộ nhớ đệm 24,75M, 3.20 GHz)
Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6126
(bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,60 GHz)
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 5120
(bộ nhớ đệm 19,25M, 2.20 GHz)
Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8168
(bộ nhớ đệm cache 33M, 2,70 GHz)
Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5115
(bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,40 GHz)
Launched Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6154
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,00 GHz)
Launched Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6140
(bộ nhớ đệm 24,75M, 2.30 GHz)
Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8170
(bộ nhớ đệm 35,75M, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8180
(bộ nhớ đệm 38,5M, 2.50 GHz)
Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4109T
(bộ nhớ đệm cache 11M, 2,00 GHz)
Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache
Bộ xử lý Đồng Intel® Xeon® 3106
(bộ nhớ đệm 11M, 1.70 GHz)
Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4114
(bộ nhớ đệm 13,75M, 2.20 GHz)
Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6132
(bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,60 GHz)
Launched Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4112
(bộ nhớ đệm 8,25M, 2.60 GHz)
Launched Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6138T
(bộ nhớ đệm cache 27.5M, 2,00 GHz)
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8160T
(bộ nhớ đệm cache 33M, 2,10 GHz)
Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4108
(bộ nhớ đệm 11M, 1.80 GHz)
Launched Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6142F
(bộ nhớ đệm cache 22M, 2,60 GHz)
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6130T
(bộ nhớ đệm cache 22M, 2,10 GHz)
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6138F
(bộ nhớ đệm cache 27.5M, 2,00 GHz)
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Đồng Intel® Xeon® 3104
(bộ nhớ đệm 8,25M, 1.70 GHz)
Launched Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8160F
(bộ nhớ đệm cache 33M, 2,10 GHz)
Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4110
(bộ nhớ đệm 11M, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6130F
(bộ nhớ đệm cache 22M, 2,10 GHz)
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6126T
(bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,60 GHz)
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6126F
(bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,60 GHz)
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6148F
(bộ nhớ đệm cache 27,5M, 2,40 GHz)
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6146
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,20 GHz)
Launched Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6144
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,50 GHz)
Launched Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8176F
(bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,10 GHz)
Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4116T
(bộ nhớ đệm cache 16,5M, 2,10 GHz)
Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4114T
(bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,20 GHz)
Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5119T
(bộ nhớ đệm cache 19,25M, 1,90 GHz)
Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6138P
(bộ nhớ đệm cache 27.5M, 2,00 GHz)
Launched Q2'18 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2133
(bộ nhớ đệm cache 8,25M, 3,60 GHz)
Launched Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2155
(bộ nhớ đệm cache 13,75M, 3,30 GHz)
Launched Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB