Panther Point trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
2.0 3.0/2.0 6.7 W
2.0 3.0/2.0 6.7 W
2.0 3.0/2.0 4.1 W
2.0 3.0/2.0 3.6 W
2.0 3.0/2.0 6.7 W
2.0 3.0/2.0 4.1 W
2.0 3.0/2.0 6.7 W
2.0 3.0/2.0 4.1 W
2.0 3.0/2.0 3 W
2.0 3.0/2.0 4.1 W
2.0 2.0 4.1 W
2.0 3.0/2.0 6.7 W
2.0 3.0/2.0 6.7 W
2.0 3.0/2.0 6.7 W