Lynx Point trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
2.0 3.0/2.0
2.0 3.0/2.0
Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
2.0 3.0/2.0 4.1 W
2.0 3.0/2.0 4.1 W
Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
2.0 3.0/2.0 2.7 W
2.0 3.0/2.0 2.7 W
2.0 3.0/2.0 2.7 W
Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
2.0 3.0/2.0 4.1 W