Lynx Point trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Discontinued 2.0 3.0/2.0
Discontinued 2.0 3.0/2.0
Discontinued Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Discontinued Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W