Hanksville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82578DC Discontinued
Ethernet Intel® 82578DM Gigabit PHY Discontinued
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82577LC Discontinued
Ethernet Intel® 82577LM Gigabit PHY Discontinued