Tualatin trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 933 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 933 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 1.26 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,33 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.33 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,13 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,13 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M ULV 700 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 933 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 866 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 866 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,33 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.26 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,13 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.06 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 700 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 750 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động LV 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 650 MHz 256 KB
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 733 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,33 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.33 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,13 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,06 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.06 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,30 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.30 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,10 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.10 GHz 256 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.