Walker Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ SupportedCPUSocket So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9232WK1HAC Q1'20 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Hệ thống máy chủ Intel® LWK2AC3PXXX01 Q2'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Hệ thống máy chủ Intel® LWK2LC3U4880A Q2'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Hệ thống máy chủ Intel® LWK2LC3U5680A Q2'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9232WK1HLC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9248WK2HLC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9256WK1HLC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9248WK1HLC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9232WK2HAC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9248WK2HAC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9232WK2HLC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
I/O Breakout cable spare kit AXXCONNTDBG Q3'19 Launched
1U Air-Cooled Rear Heat Sink FXXWK1UHSB Q1'20 Launched
1U Air-Cooled front Heat Sink FXXWK1UHSF Q1'20 Launched
Liquid-Cooling Loop DIMM TIMM FXXWKLCDMTM Q3'19 Launched
Liquid-Cooling Loop Kit FXXWKLCLP Q3'19 Launched
2U Passive Heat Sink FXXWKHS Q3'19 Launched
M.2 Heat sink Assembly FXXWKM2HS Q3'19 Launched
Liquid-Cooling Memory Retention Clip FXXWKLCDMCLP Q3'19 Launched
1U Spare PCIe Riser
(x16 PCIe slot and M.2 Connector) FXXWK1URISER
Q3'19 Launched
2U Spare PCIe Riser
(Two x16 PCIe slots, M.2 Connector and U.2 Adapter Card Connector) FXXWK2URISER
Q3'19 Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.